Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita- lepšia príležitosť na európskom trhu práce
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000192
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56152 €
Sumár projektu: Projektom „Mobilita – lepšia príležitosť na európskom trhu práce“ chceme prispieť k riešeniu jedného z najnaliehavejších súčasných problémov súčasnosti, nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ. Keďže odborné, jazykové a ICT zručnosti sa stávajú kľúčovými pri nájdení sa i udržaní zamestnania, našim projektom chceme dosiahnuť zlepšenie práve týchto kompetencií a uľahčiť tak našim absolventom vstup na európsky trh práce. Veríme, že všetky hore uvedené praktické zručnosti je možné najefektívnejšie dosiahnuť v autentickom pracovnom prostredí, kde študenti pracujú na reálnych úlohách v reálnych firmách. Cieľom projektu je teda umožniť čo najväčšiemu počtu našich študentov zlepšiť práve tieto kompetencie prostredníctvom odbornej praxe v zahraničnej firme. Tridsať študentov 3. a 4. ročníka SPŠ Mikovíniho, ktorí študujú odbory reštaurovanie papiera a tlače, grafický dizajn, biotechnológiu, farmakológiu, životné prostredie a geodéziu, sa zúčastní odborných mobilít v 2inách EÚ – Nemecku a Španielsku. Projekt tak umožní našim študentom „nahliadnuť“ do sveta vyspelej Európy, vidieť a vyskúšať si nové moderné technológie, spôsoby spracovania a využitia materiálov, obsluhovať zariadenia u zamestnávateľov. Navrhovaná dĺžka praxe je 15 dní. Študenti odpracujú každý pracovný deň 7 hodín. Ďašími pozitívnymi prínosmi projektu je, že študenti spoznajú pracovnú prax v zahraničí, oboznámia sa s odbornými požiadavkami na pracovníkov, spoznajú organizačnú štruktúru a manažment práce v zahraničí i lepšie stotožnenie sa s svojim odborom. Nie menej dôležité sú nadobudnuté neformálne zručnosti a osobné, spoločenské a pracovné kontakty. Po skončení zahraničnej pracovnej mobility účastníkom projektu bude priznaný Europass mobility a Osobný hodnotiaci formulár, ktoré potvrdia získané zručnosti a ktoré tiež zlepšia pozíciu našich absolventov na Slovenskom a zahraničnom trhu práce. Projekt samozrejme nekončí návratom domov z mobility. Po skončením pracovnej skúsenosti v zahraničí študenti spolu s koordinátorkami projektu zapoja do viacerých diseminačných aktivít v regióne, na základných školách a na webe, výsledkom čoho by malo byť zlepšenie vnímania našej školy a aktivít EÚ týkajúcich sa mobilít verejnosťou, našimi partnermi a zahraničnými zamestnávateľmi. Študenti budú prezentovať svoju zahraničnú pracovnú skúsenosť ostatným študentom a učiteľom našej školy. Tiež sa zúčastnia náborových aktivít na základných školách, čo by malo zatraktívniť odborné štúdium na našej škole pre ich žiakov. Naše prezentácie by mali byť i inšpiráciou pre ďalšie školy a inštitúcie zapájať sa do mobilitných aktivít v rámci programu Erasmus +. Koordinátorky projektu sú tiež pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti s manažovaním projektu a zavádzaním metodológie ECVET aj na informačných seminároch organizovaných Národnou agentúrou. Čo sa týka hodnotenia, transferu a validácie získaných zručností a kompetencií, naša škola tento rok po prvý krát použila metodológiu ECVET, ktorú považujeme za veľmi užitočnú ohľadom opisu získaných zručností i kompetencií účastníkov mobilít. Toto výrazne prispelo k uľahčeniu komunikácie medzi vysielajúcou a prijímajúcou a zamestnávateľskými organizáciami týkajúcej sa na mieru pripravenej pracovnej zahraničnej mobility pre našich študentov. Hodnotenie mobility by malo poslúžiť pre ďalšie zvyšovanie kvality spolupráce s partnerskými a zamestnávateľskými organizáciami ako i k lepšej identifikácii a opisu vzdelávacích výstupov, ktoré môžu študenti vďaka mobilite získať. Z dlhodobého hľadiska by sme chceli aj naďalej rozvíjať a zlepšovať spoluprácu s partnerskými a zamestnávateľskými organizáciami pri organizovaní aj ďalších typov projektov, napríklad partnerstvá alebo mobilitné projekty pre učiteľov odborných predmetov a IKT.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Banská Štiavnica
Partneri:euroMind Projects S.L.
Ubeda, Spain
www.euromind.es
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Schkeuditz, Germany
www.gut-wehlitz.de