Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odbornosťou k úspešnosti
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000193
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Projekt "Odbornosťou k úspešnosti" sa zameriava na zamestnancov, poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v oblasti cestovného ruchu a má ambíciu prostredníctvom aktivít prepojiť odborné vzdelávanie s potrebami trhu práce a zároveň zvýšiť kvalitu výučby v odborných predmetoch na základe medzinárodných skúseností pedagogických pracovníkov. Je určený pre pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu a hotelové služby (SOŠ, SOU, hotelové školy), ktorí pracujú v nasledovných pozíciách: majster odbornej výchovy, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie. Pedagogickí zamestnanci zúčastniaci sa projektu majú vysokoškolské vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v oblasti cestovného ruchu zamerané na gastronómiu, hotelierstvo a manažment zariadení cestovného ruchu. Počet účastníkov v projekte je 96. Ciele projektu vychádzajú z potrieb cieľovej skupiny. 1. zlepšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti cestovného ruchu, zvýšenie kvality výučby po odbornej stránke, zlepšenie a zmodernizovanie metód výučby so zámerom zmodernizovania výučby na úroveň potrieb trhu práce v oblasti cestovného ruchu 2. prostredníctvom spolupráce zamestnávateľov a škôl posilnenie medzinárodného rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy a prenesenie skúseností dobrej praxe z oblasti metodiky odborného vzdelávania do slovenských škôl 3. zvýšenie kvality vo výučbe prostredníctvom aplikácie nových metód výučby predovšetkým v praktickej časti 4. prepojenie potrieb trhu práce do škôl v odbornom vzdelávaní. Naplnenie cieľov je zabezpečené realizovaním aktivít u partnerov. Pre tento projekt sme vybrali dve aktivity: pracovnú stáž v podnikoch a hospitácie na odborných školách. RACOVNÁ STÁŽ V PRAXI Pracovná stáž bude u partnera: Hotel Altius a ANDROTELS LIMITED Cyprus Počas pracovnej praxe sa účastníci zamerajú na získanie vedomostí a zručností v oblastiach gastronómie, hotelových služieb, podávania jedál a nápojov a v oblasti manažmentu. Cieľom je rozšírenie vedomostí z oblasti: organizácia kuchyne, moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, implementácia systému potravinovej bezpečnosti (HACCP), zážitková gastronómia, zdravé potraviny, BIO produkty, miestne produkty, očistná strava a ich technologické spracovanie. V oblasť hotelových služieb sa zamerajú na poznávanie systémov starostlivosti o klienta, prevádzkovanie a logistiku hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úsekov s využitím IKT v spolupráci s regionálnymi poskytovateľmi služieb v oblasti CR na recepcii a v ubytovacej časti. HOSPITÁCIE NA ODBORNÝCH ŠKOLÁCH Hospitácie budú realizované u partnerov: KAPPA STUDIES - THEODOROS KALATHAKIS, Grécko, TTC, Cyprus Táto aktivita bola zaradená do projektu s cieľom získať kompetencie v pedagogickej činnosti, zvýšiť kvalitu vyučovania u účastníkom získaním informácií o nových metódach výučby a ich následné využívanie v teoretických odborných predmetoch ako aj počas odbornej praxe. Metódy, obsah a rozsah na školách u partnerov budú účastníci konfrontovať s potrebami praxe u poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu a s učebnými plánmi a metódami, ktoré uplatňovali doteraz. Aktivity realizované v projekte budú využívať metódu systémového prístupu, komparatívnu metódu, založenú na skúsenostiach, vedomostiach poznaní činností, potrieb, pri hodnotení predovšetkým analýzu, pozorovanie činností a výsledkov. Očakávané výsledky projektu sú hmotné i nehmotné, k najvýznamnejším zaraďujeme vytvorenie prezentácií a vzorových hodín s využitím nových metód výučby, bulletin. Dopad na účastníkov projektu: 1. Zlepší sa úroveň odborných kľúčových kompetencií a zručností 2. Zvýši sa kvalita vo výučbe a učení používaním moderných metód 3. Zvýši sa ich pripravenosť na zmeny z hľadiska modernizácie vyučovacieho procesu Dopad na študentov stredných odborných škôl - pedagogickí zamestnanci zúčastňujúci sa aktivít, svoje nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti budú aplikovať vo vyučovacom procese a tak, zlepšia výsledky študentov, ich odbornú spôsobilosť a následne lepšiu uplatni teľnosť na trhu práce. Účastníci projektu svoje skúsenosti prenášajú na svojich kolegov učiteľov a majstrov, prezentáciou záverečných prác ako aj informáciami zo systému výučby na školách prinesú vedomosti z nových trendov, zručnosti pri príprave a technologických procesov a metodiku výučby odborných predmetov zo zahraničia a možnosti uplatnenia na Slovensku.
Koordinátor:Global Contract s.r.o.
Bratislava
Partneri:SESLINO TRADING LTD
Nicosia, Cyprus
www.altiushotel.com
Kappa Studies - Kalathakis Theodoros
IRAKLION, Greece
www.kappastudies.gr
THEO-CON-CHARA LTD (TTC TOURISM TRAINING CYPRUS & TC INSTITUTE OF TRAINING AND RESEARCH)
Nicosia, Cyprus
www.ttcyprus.com
ANDROTELS LIMITED
Farmagusta, Cyprus