Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske cesty v odbornom vzdelávaní
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000210
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13980 €
Sumár projektu:Jednou z najdôležitejších priorít súčasnej spoločnosti je príprava a rozvoj ľudských zdrojov. Vzdelaný a odborne pripravený človek je základným zdrojom úspechu. V čase internetu sa každý záujemca o nové poznatky môže dostať k množstvu informačných zdrojov. Vysoká nezamestnanosť na Slovensku, obzvlášť medzi mladými ľuďmi, absolventmi kladie náročné požiadavky na odborné vzdelávanie na úrovni stredných škôl. Je dôležité nevychovávať nezamestnaných, ale budúcich zamestnancov s odbornými vedomosťami a zručnosťami prispôsobenými potrebám trhu práce. 1. Slovenský strojársky klaster vznikol práve za účelom prepojenia verejného a súkromného sektora zameraného na podporu rozvoja strojárskeho priemyslu v regióne. Toto odvetvie bolo a naďalej ostáva nosným odvetvím v regióne a preto je dôležité „zásobovať“ podniky kvalifikovanými zamestnancami. To sa však dá len pri intenzívnej spolupráci firiem a škôl a predovšetkým zvýšením podielu praktickej prípravy priamo vo firmách. Ako vzor môže slúžiť nemecký duálny systém odborného vzdelávania a prípravy, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky. Zrealizovaním projektu, ktorého vyvrcholením bude mobilita zamestnancov v odbornom vzdelávaní by sme chceli dosiahnuť tieto ciele: - vymeniť si skúsenosti a priniesť možné návrhy do reformy vzdelávania - získať nové skúsenosti a poznatky ziny, v ktorej funguje duálny systém, aj vzhľadom na pripravovanú novelu odborného vzdelávania - viac zapojiť do odbornej prípravy kľúčových zamestnávateľov a presvedčiť ich, že koordinované vzdelávanie im môže priniesť množstvo výhod - prehĺbiť spoluprácu medzi partnerstvami tvorenými organizáciami, ktoré sú zodpovedné za odborné vzdelávanie a prípravu absolventov pre trh práce tak, aby príprava zodpovedala požiadavkám praxe Hlavnou aktivitou projektu je mobilita zamestnancov stredných odborných škôl a firiem, kde žiaci škôl vykonávajú odbornú prax na externých pracoviskách. Projekt s dobou trvania 12 mesiacov realizujeme v spolupráci s nemeckou vzdelávacou organizáciou Jenaer Bildungszentrum. Za najdôležitejší výstup projektu považujeme analýzu možností zavedenia duálneho vzdelávania do zapojených organizácií.
Koordinátor:1. Slovenský strojársky klaster
Detva
Partneri:JENAER BILDUNGSZENTRUM gGmbH SCHOTT CARL ZEISS JENOPTIK
Jena, Germany
www.jbz-jena.de