Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teachers´ Training and Students´ Competences Improvement
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000283
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:78338 €
Sumár projektu:1. Kontext/zázemie projektu TACTICS projekt bude uskutočňovať prepájanie odbornej praxe s teoretickým vzdelávanim pomocou zahraničnej stáže – praxe pre študentov a tréningového, jazykového a metodologického kurzu CLIL pre pedagógov. Realizuje ho Obchodná akadémia Kukučínova 2 v Trnave a ADC College v Londýne a je financovaný z prostriedkov programu Erasmus+ v kľúčovej akcii Mobilita učiacich sa a zamestnancov, Akcia: „Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP“ Projekt sa bude koncentrovať najmä na tieto oblasti: - Zefektívniť a skvalitniť povinnú praxe študentov a zlepšiť sa učiaci proces študentov - učenie sa odborných predmetov s cieľom získavať zručnosti a kompetencie pre prax - Zlepšiť podnety na celoživotné vzdelávanie pedagógov - Zvýšenie kvality absolventa školy a odbornosť pedagógov vyučujúcich odborné predmety v AJ - Prispieť k rozvoju zručností na rozvíjanie a implementáciu nových medzinárodných projektov 2. Ciele projektu - Zabezpečiť odbornú zahraničnú stáž - prax pre študentov s cieľom rozvíjať ich kompetencie, zručnosti, jazykovú úroveň a efektívne využívanie vedomostí pre prax, a tým prispieť k vyššej zamestnateľnosti na trhu práce hneď po ukončení štúdia - Zabezpečiť tréningový jazykový a metodologický CLIL kurz pre pedagógov a naučiť ich CLIL techniku, metódy, zaktivizovať ich kompetencie a zručnosti, rozvíjať ich jazykovú úroveň, a tým prispieť k zefektívneniu vyučovacieho procesu, učebných osnov, tematických plánov a samotného profilu absolventa školy 3. Počet a profil účastníkov Cieľové skupiny zahrnuté v projekte - 30 študentov 3. a 4. ročníka bilingválneho a klasického štúdia na Obchodnej akadémii Kukučínova 2, Trnava - 6 pedagógov odborných predmetov vyučovaných v AJ 4. Hlavné aktivity projektu 4.1. Projekt sa bude pri svojej realizácii zameriavať hlavne na tieto hlavné aktivity: 4.1.1. 2 – týždňová zahraničná stáž– prax pre študentov v súkromných firmách v Londýne 4.1.2. 2 – týždňový tréningový jazyková a metodologický CLIL kurz pre pedagógov 4.2. Podporné aktivity, ktoré sa budú realizovať v rámci projektu: - Projektový seminár pre všetkých študentov a pedagógov - Výberové konanie pre účastníkov zahraničnej stáže – praxe - Informačný seminár pre vybraných študentov a pedagógov - PJKP príprava pre študentov zahraničnej stáže - Priebežný a záverečný hodnotiaci seminár o priebehu realizácie projektu - Záverečné stretnutie projektového tímu 5. Metodológia, použitá pri realizácii projektu 5.1. Spustenie: - Dôvody realizácie projektu (SWOT analýza školy) - Výstupy projektu (certifikáty, CLIL metodológia, dotazník) - Cieľe projektu (zrealizované hlavne aktivity projektu – zahraničná prax a tréningový kurz - Zdroje školy ( finančné, personálne, materiálne) - Časový harmonogram hlavných aktivít (stáž a kurz) Odhad nákladov - Riziká a problémy 5.2. Plánovanie : - Vypracovanie časoveho plánu podporných aktivít pomoc Gantt schémy - Vypracovanie finančného rozpočtu - Výber tímu resp. osôb zapojených do projektu a rozpis práce - Indetifikácia výsledkov projektu s rizikami a možnosťami ich riešenia - Komunikačné stratégie s partnerskou organizáciou, účastnikmi mobilít a ďalšími osobami zapojenými do projektu počas realizácie projektu 5.3. Realizácia - Vypracovanie logistiky a organizačnej časti odchodu na stáž a kurzy - Zabezpečenie komunikácie zodpovednými osobami na oboch zmluvných stranách - Materiálne a finančný zabezpečenie 5.4. Monitorovanie a kontrola - Priebežné kontrola kvaliy projektu t.j. dodržiavanie časového harmonogramu a spĺnanie aktivít a porovnávanie ich s realným priebehom a realizáciou aktivít - Identifikácia nápravných opatrení na riešenie rizík a dodržiavanie časového harmonogramu 5.5. Uzatvorenie - Overovanie certifikátov - Analýza jednotlivých vystupov (dotazník, záverečné správy) - Diseminačné metódy projektu 6. Výsledky a Dopad projektu Očakávané výsledky projektu: - Získané certifikáty o absolvovanej zahraničnej stáži a CLIL kurzu - Vypracovaný, zrealizovaný a vyhodnotený dotazník identifikácie potrieb účastníka stáže a kurzu (pred a po účasti na stáži) - Vypracované pracovné listy a študijné materiály s použitým CLIL metódy a ich aplikácia v tematických plánov odborných predmetov v novom školskom roku 2015/2016 - Vypracované podporné materiály o zvýšení odbornej spôsobilosti pg. zamestnanca pre účely zvýšenia kreditov Kľúčový dlhodobý dopadom: - Zlepšenie zručností, vedomostí a kompetencií účastníkov mobilít - Skvalitnenie tematických plánoch odborných predmetov vyučovaných v AJ – CLIL metóda - Skvalitnenie vzdelávania a celkového profilu absolventa školy 7. Dlhodobé prínosy: - vzdelávanie založené na procesoch aktívneho učenia sa, ktoré bude reflektovať súčasné trendy a požiadavky trhu práce - aktívne pôsobenie na medzinárodnej úrovni prostredníctvom projektov - nová metodológia, - status kvalitná a najlepšia odborná škola - kvalifikácie a odbornosť pg. zamestnancov
Koordinátor:Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Trnava
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu