Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie, zručnosti a skúsenosti pre európsky trh práce
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000311
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:88634 €
Sumár projektu:Projekt je určený žiakom 2. a 3. ročníka študijných odborov zameraných na cestovný ruch. Je pripravený tak, aby sa ho zúčastnilo 40 žiakov, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky, majú záujem o získanie skúseností, praktických zručností v oblasti služieb v cestovnom ruchu. Realizácia odborných praxi je plánovaná v Poľsku, Taliansku a Bulharsku v období jún až júl 2015. Plánovaný počet študentov je 40, počet sprevádzajúcich učiteľov 6. Prax študentov sa bude realizovať počas 3 týždňov v podnikoch cestovného ruchu zabezpečujúcich reštauračné a ubytovacie, informačné, animačné službyv múzeu, CK a pod. Študenti budú zaradení v jednotlivých podnikoch na rôzne pracovné pozície podľa ich vedomostí a zručností. Partnermi v projekte sú Cech Rzemiosl róznych v Krosnie, BulgariaGateway Ltd. a Sistema Turismos.r.l. ktorí sú členmi Európskej siete pre ECVET. Projekt bol konzultovaný a vypracovaný spoločne. SOŠ podnikania sa nachádza v 3. najväčšom meste na Slovensku. Napriek tomu je len veľmi málo možností pre umiestnenie našich žiakov na odbornú prax v podnikoch CR v meste a jeho okolí. Projekt predstavuje príležitosť získať praktické skúsenosti v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu v troch rôznychinách, v pracovných pozíciách v oblasti hotelierstva, v cestovných kanceláriách, v informačných centrách, v múzeu. Študenti získajú cenné sociálne skúsenosti v oblasti začlenenia sa do pracovných tímov, komunikačné zručnosti z dennej komunikácie s klientmi, organizačné zručnosti, poznanie procesov vo firmách. Budú nevyhnutne komunikovať v cudzom jazyku. Komunikácia v inojazyčnom prostredí prispeje k rozšíreniu odbornej slovnej zásoby študentov aj učiteľov tak v jazyku hosťujúcejiny, ako aj v anglickom jazyku. Pobyt študentov v zahraničí prispeje k ich samostatnosti, vyššej sebadôvere, zodpovednému prístupu k práci, schopnosti začlenenia sa do nového pracovného kolektívu. Mobility v poľskom Krosne a v Sofii, v Bulharsku sa realizujú vo vnútrozemí krajín. Predstavujú tak podobné prírodné podmienky, v akých sa nachádza aj mesto Prešov, či Prešovský región. Prímorské stredisko cestovného ruchu Rimini je obľúbenou destináciou Slovákov. Mobility v danej oblasti predstavujú pre našich žiakov jedinečnú príležitosť pre uplatnenie sa v pozícii delegáta, sprievodcu cestovného ruchu, animátora a podobne. Súčasťou projektu je jazyková a kulturálna príprava, ktorá bude zabezpečená ešte pred začiatkom mobilít. Projekt priblíži študentom dve slovanské krajiny: Poľsko a Bulharsko, ktoré napriek podobnosti majú svoje špecifiká. Prostredníctvom ich poznania si žiaci uvedomia krásu rozdielností, ktorá nemusí rozdeľovať, ale naopak, spájať. Projekt umožní SOŠ podnikania v rámci spolupráce s partnermi BulgariaGateway a Sistema Turismo s.r.l. komunikáciu o Európskom systéme prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave ECVET. SOŠ podnikania v spolupráci partnerskými inštitúciami zabezpečí vydanie certifikátu Europass-mobility pre každého účastníka zahraničných odborných praxí s prehľadným opisom získaných kompetencií a zručností. Produktom projektu budú správy a štúdie z pobytov žiakov v zahraničí, besedy o získaných skúsenostiach spojené s prezentáciou žiakov o kultúrnych tradíciách, reáliách krajiny, diskusie s partnerskými organizáciami o študijných postupoch, inovácie obsahu vzdelávania v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Realizácia a výsledky projektu zvýšia konkurencieschopnosť školy, uplatniteľnosť žiakov na európskom trhu práce a ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania
Prešov
Partneri:Bulgaria Gateway Ltd
Sofia, Bulharsko
www.bulgariagateway.eu
Sistema Turismo s.r.l.
Potenza, Italy
www.sistematurismo.it
Cech Rzemiosl Roznych w Krosnie
Krosno, Poland
www.cechkrosno.pl