Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívne v grafike
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000344
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6330 €
Sumár projektu:Projekt "Inovatívne v grafike" svojimi cieľmi reaguje na súčasné požiadavky a potreby trhu práce na Slovensku, v Čechách, aj v rámci Európskej únie. Nadväzuje na dobré tradície školy vo výmene skúseností pedagógov pri vyučovaní odborných predmetov v rámci spolupráce s partnerskými školami pri realizácii predchádzajúcich projektov. Predložený projekt odborných stáží konkrétne nadviaže na spoluprácu dvoch partnerských škôl: Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika, Levice, Slovenská republika a Střední školy Náhorní, Praha 8, Česká republika. Obe školy spájajú podobné študijné odbory, predovšetkým propagačná grafika a grafický design. Vzájomná výmena skúseností, poznatkov, metód, „best praktice“, prináša obom školám trvalé obohatenie. Cieľom projektu je rozšíriť možnosti spolupráce škôl, ich pedagógov a priniesť hmatateľné výsledky. Plánované dve týždenné stáže odborných pedagógov v školskom rok 2014/2015 sú zamerané najmä na metodiku odborných predmetov, tvorbu a úpravu školských vzdelávacích programov, implementáciu IKT do odborných výtvarných predmetov a porovnanie prístupu škôl k spolupráci s reálnými firmami a k propagácii. Sekundárnym cieľom je príprava medzinárodnej výstavy študentských prác, ktorá by presahovala rámec škôl a bola by obohatením kultúrneho života širokej verejnosti. V rámci realizácie projektu plánujeme v školskom roku 2014/2015 uskutočniť dve týždenné stáže v partnerskej škole v Českej republike. V každej stáži je plánovaná účasť 3 odborných učiteľov, celkovo 6 pedagogických pracovníkov. Všetci účastníci stáží majú skúsenosti s tvorbou školského vzdelávacieho programu, učebných plánov a implementáciou IKT do výučby odborných predmetov študijného odboru propagačná grafika. Stáž bude prebiehať podľa vopred dohodnutého programu. Hlavnými pracovnými metodami bude pozorovanie, riadený dialóg, štúdium učebných materiálov, štúdium školských vzdelávacích programov, diskusia a workshop. V rámci stáží sa zrealizujú aj neformálne stretnutia vedúcich pracovníkov k prehĺbeniu vzťahov medzi školami v záujme ďalšej spolupráce. V úvodnej etape projektu sa zrealizuje výmena učebných materiálov, dotazníkov, pracovných listov pre odborné grafické predmety. V ďalšej etape sa zrealizujú samotné stáže podľa naplánovaného programu, workshopy, medzinárodná výstava študentských prác. V období po stážach bude nasledovať spracovanie výstupov – metodiky odborných výtvarných predmetov so zameraním na nové požiadavky počítačovej grafiky. V záverečnej fáze projektu sa zrealizuje vyhodnotenie stáží s cieľom uplatniť získané poznatky vo výučbe odborných predmetov študijného odboru propagačná grafika a diseminácia projektu. K oboznámeniu širokej verejnosti s priebehom a závermi projektu budú použité tieto výstupy: záverečné správy účastníkov stáží, metodiky, webová prezentácia na stránkach školy, články v regionálnych a odborných periodikách, beseda so študentami o školskom systéme a odbornom vzdelávaní v Českej republike, medzinárodná výstava študentských prác v odbore grafiky. Od realizácie projektu a stáží učiteľov odborných grafických predmetov škola očakáva skvalitnenie metodiky výučby odborných predmetov, ktoré povedú k užšiemu prepojeniu školy s praxou, doplnenie školských vzdelávacích programov a prehĺbenie spolupráce oboch škôl. Medzinárodná výstava vytvorí priestor pre propagáciu oboch škôl, umenia, grafiky a predovšetkým študentskej tvorby za hranicami svojejiny.
Koordinátor:Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
Levice
Partneri:Stredni skola Nahorni
Praha, Czech Republic
www.ssnahorni.cz