Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina v oblasti vzdelávania dospelých
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA104-000223
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20615 €
Sumár projektu:Jazyková škola Žilina je vzdelávacou inštitúciou pôsobiacou v oblasti jazykového vzdelávania žiakov, študentov a dospelých. Poskytuje jazykové vzdelávanie v šiestich cudzích jazykoch na všetkých jazykových úrovniach A1 - C1. Je druhou najväčšou jazykovou školou na Slovensku, aktuálne s počtom vyše 2400 poslucháčov. Na škole pracuje 27 interných kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Projekt - mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina zahŕňa jazykovo-metodické semináre vinách cieľového jazyka. Účastníci projektu boli vybraní na základe kvalifikačných predpokladov, ich sociálnych kompetencií, na základe doterajšej neúčasti na kurzoch podobného typu v zahraničí a na základe odbornosti v súlade s obsahom kurzu a tiež profesijného zaradenia v rámci koncepcie rozvoja školy a tvorby Školského vzdelávacieho programu. Do projektu mobilít pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých je zapojených sedem zamestnancov. Výber účastníkov reflektuje ich potreby ďalšieho vzdelávania sa tak, aby bol v súlade s Koncepciou rozvoja Jazykovej školy Žilina. Projekt pozostáva z prípravnej fázy, v ktorej si účastníci projektu spolu s vedením školy stanovia úlohy a očakávané ciele v súlade s potrebami rozvoja školy a potrebami osobného profesijného rozvoja. Ciele vychádzajú z uvedeného programu semináru. Ide o rozvoj jednotlivých profesijných kompetencií (jazyková a odborno-metodická kompetencia, interkultúrna kompetencia a počítačová kompetencia). Úlohy sú podriadené cieľu a zameriavajú sa na porovnávanie známych a v našom regióne zaužívaných "konvenčných" metód a postupov vo vyučovaní cudzích jazykov v oblasti vzdelávania dospelých s inými - modernými trendmi a postupmi, napr. integrované a zážitkové vyučovanie, tvorba a využívanie vlastných učebných materiálov, autonómne učenie a autoevalvácia, stanovenie kritérií a hodnotenie učiaceho sa a učiteľa, vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku apod.) Očakávanie a dopad realizovaných mobilít na rozvoj a aktivity školy so zameraním na: 1. Pedagogické princípy - účasť na seminári podporí rozvoj kvality pedagogickej činnosti a jazykovej zručnosti zamestnancov, pod vplyvom poznatkov o najnovších postupoch a trendoch vo vzdelávaní dospelých bude aktualizovaný Školský vzdelávací program a vytvorená databáza moderných metodických postupov a didaktizovaných autentických materiálov, budú prehodnotené zadania na štátnu jazykovú skúšku, ktoré budú reflektovať aktuálne spoločenské témy, upravované skúšobné sprievodné materiály a odbornému posúdeniu bude podliehať i metodika vyučovania iných predmetov v cudzom jazyku v rámci prípravy na štátnu jazykovú skúšku. 2. Dlhodobé prínosy Účastníci projektu budú sprostredkovateľmi získaných informácií a nadobudnutých zručností v oblasti didaktiky a metodiky vyučovania cudzích jazykov v oblasti vzdelávania dospelých pre ostatných pedagogických zamestnancov školy a budú koordinovať implementáciu nadobudnutých zručností - nových metodických postupov v priebehu obdobia presahujúceho jeden rok. Svoje skúsenosti predstavia na internetovom portáli školy - na internom blogu, kde budú viesť odbornú komunikáciu s kolegami. Tiež budú súčasťou pracovnej skupiny prevádzajúcej vzájomné hospitácie s cieľom demonštrovať modernú metodiku v praxi. Budú sa zúčastňovať pracovných stretnutí mimo školu a participovať na odborných fórach v oblasti jazykového vzdelávania. V súlade s Koncepciou rozvoja Jazykovej školy Žilina budú tvoriť bázu pre vytváranie partnerstiev s inštitúciami aktívnymi v danej oblasti.
Koordinátor:Jazyková škola Žilina
Žilina