Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako kľúč modernizácie vzdelávacieho procesu
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA104-000229
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18030 €
Sumár projektu:1. Od začiatku vzniku našej organizácie je našim hlavným cieľom moderná výučba cudzích jazykov zameraná na získanie jazykových vedomostí a zručností a zvládnutie praktickej konverzácie v cudzích jazykoch potrebných na trhu práce. Vzhľadom k našej stratégii pravidelne zavádzame do vzdelávacieho procesu inovatívne metódy, rozširujeme obsahovú stránku za účelom zvýšenia jazykových, komunikačných, ale aj sociálnych zručností našich absolventov. 2.Vzhľadom k rastúcej konkurencii na trhu vznikajú neustále nové potreby v našej organizácii, aby sme kontinuálne udržiavali a zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom modernizácie a internacionalizácie vzdelávacieho procesu. Je dôležité, aby naši učitelia boli v neustálom kontakte s najnovšími odbornými informáciami, poznatkami a trendmi v oblasti cudzojazyčného vzdelávania, aby dokázali modernizovať a zdokonaľovať svoje vyučovacie postupy, metódy a obsahy, vytvárať nové študijné kurikulá a tým udržiavali vysokú kvalitu a efektivitu vzdelávania. 3. Ďalšou potrebou našej organizácie je potreba spolupráce so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami. Zapojenie sa do medzinárodných vzdelávacích aktivít, absolvovanie zahraničných vzdelávacích kurzov, spolupráca so zahraničnými lektormi, mobility učiteľov, ako aj jednotlivé outputy zahraničných vzdelávacích programov pomôžu našej vzdelávacej inštitúcii vypracovať a aplikovať systém, ktorý bude dlhodobo vytvárať vhodné podmienky pre modernizáciu vyučovania a podporovať stratégiu internacionalizácie vzdelávania v rámci našej školy. 4.Pre učiteľov je nevyhnutné získať praktické vedomosti a zručnosti ako učiť cudzí jazyk efektívne, ako rozprávať anglicky prirodzenejšie, zlepšiť ich zručnosť komunikácie a jej autenticitu, zvýšiť sebadôveru a znížiť stres a naučiť sa ako efektívne učiť hovorovú angličtinu. Naše programy sa snažíme postupne inovovať a prispôsobovať jednotlivým cieľovým skupinám, aby sme dosiahli zvýšenú efektívnosť vzdelávacieho procesu vo výučbe jazykov, aby účastníci vzdelávania získali nielen jazykové, ale aj iné sociálne, interkulturálne a manažérske zručnosti. Preto ďalšou potrebou je oblasť kreatívneho myslenia, inovatívnosti, zručnosti vo vedení a motivácii ľudí, riešení konfliktov. Je potrebné neustále sa zdokonaľovať aj v oblasti podnikateľských a obchodných zručností za účelom ich transferu do vyučovacieho procesu za účelom zlepšenie pozície účastníkov vzdelávania a zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Učitelia sa musia zdokonaľovať v používaní IKT a zavádzať ich do systému výučby, aplikovať didaktiku e-learningu vo vyučovacom procese. 5.Na základe zadefinovaných potrieb našej organizácie plánujeme realizovať európske mobility našich pedagogických pracovníkov. Účastníkmi projektu sú pedagogickí pracovníci jazykovej školy. Sú to kvalifikovaní, certifikovaní učitelia anglického jazyka so skúsenosťami v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých. Sú vnútorne motivovaní neustále rozvíjať svoj profesionálny a odborný rast. Projekt pozostáva z prípravných, implementačných a follow up aktivít. Hlavnou implementačnou aktivitou je realizácia vzdelávacích kurzov v trvaní 14 dní, ktorých sa zúčastnia 6 učitelia a absolvujú celkom 6 kurzov. Účasť na kurzoch pomôže učiteľom rozšíriť si svoje jazykové zručnosti, pedagogické zručnosti, viac si uvedomovať svoje kvality, svoju rolu vo výchovno-vyučovacom procese, prispeje k celkovému zlepšeniu motivácie, iniciatívy a efektivity práce učiteľov a tým sa zvýši motivácia a kontinuálny rozvoj jazykových zručností účastníkov vzdelávania. Absolvovanie kurzu v anglicky hovoriacejine umožní učiteľovi vymeniť si poznatky s vyučujúcimi z rôznychín, zvýšiť interkulturálne uvedomenie, tiež posilniť svoje jazykové kompetencie a zároveň rozpoznať i kultúrne aspekty Veľkej Británie. 6.Je to spôsob ako neustále modernizovať jazykové vzdelávanie v organizácii i vďaka novým kreatívnym metódam, praktikám, nástrojom, systémom vzdelávania a zavádzaním IKT vo výučbe cudzích jazykov. Významným dopadom projektu budú inovatívne a vylepšené vzdelávacie programy zamerané na jednotlivé cieľové skupiny využívaním nových poznatkov, vedomostí a kompetencií, ktoré sa odrazia vo výraznom zlepšení vyučovacieho procesu. Využívané výstupy projektyupozitívne ovplyvnia aj účastníkov vzdelávania z hľadiska zvýšenia ich jazykových zručností, zvýšenia ich zamestnateľnosti na trhu práce, podpory ich kariérneho rastu, rozširovania jazykových zručností pre potreby trhu práce, motivácie zúčastňovať sa zahraničných mobilít a pod.
Koordinátor:Mgr. Daniela Kočajdová - Jazyková škola Progres
Zvolen
Partneri:The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk