Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezpečná energia - energia pre budúcnosť
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA201-000500
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26940 €
Sumár projektu:Energia je základným predpokladom pre život. Človek naviac k energii získanej príjmom potravy potrebuje na uspokojenie svojich potrieb ešte iné druhy energie, akými sú najmä elektrina a teplo. Spôsoby, akými ich získava sa však ukazujú byť nevhodné z hľadiska obrovskej záťaže pre globálny ekosystém a tiež z hľadiska vyčerpateľnosti ich zdrojov. Preto je nutná orientácia na obnoviteľné zdroje energie. Uvedený projekt je pre našu strednú odbornú školu ďalšou výzvou a možnosťou ako pokračovať v európskej dimenzii vyučovania a prispievať tak k zvýšeniu kvality a kreditu školy v širokom regióne. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pocit spoluzodpovednosti za dobré fungovanie našej planéty a posilnenie ekologického správania jednotlivca. S tým súvisí poukázanie na potrebu racionalizácie spotreby energie, význam obnoviteľných zdrojov energie a možnosti ich využitia v Slovenskej republike, ale taktiež poukázať na sekundárne prínosy úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie späté s ich využívaním. Tému tohto projektu sme si zvolili z dôvodu potreby zvýšiť informovanosť študentov a iných účastníkov projektu o stave súčasných energetických zdrojov, ktorých kapacita je obmedzená a vyčerpateľná v dohľadnej dobe. Chceme na problematiku poukázať z globálneho aspektu, v medzinárodnom meradle, aby účastníci pochopili, že toto je celosvetový problém. Počas realizácie projektu chceme zvýšiť atraktivitu vyučovania používaním nových inovatívnych metód . Prostredníctvom projektu chceme nadobudnúť nové poznatky o uvedenej problematike, ktoré chceme odovzdať študentom zúčastnených škôl ale aj širokej verejnosti prostredníctvom informačných médií. Pretože v poslednej dobe klesá záujem študentov o vzdelávanie a hlavne o vzdelávanie v oblasti prírodovedných predmetov, snažíme sa vzbudiť záujem o danú problematiku vhodnou voľbou inovatívnych spôsobov vyučovania ako je napr. projektové vyučovanie, globálna výchova, brainstorming. Zároveň chceme zamerať pozornosť žiakov na obmedzené a vyčerpateľné zásoby energií. Projekt je zameraný na tieto cieľové skupiny: učitelia prírodovedných predmetov, ktorí chcú aplikovať inovačné metódy vo vyučovacom procese v predmetoch fyzika, chémia, ekológia a biológia. Druhou cieľovou skupinou sú najmä študenti prvého a druhého ročníka stredných škôl, ktorí majú zaradené do vyučovacieho procesu uvedené predmety. V učebných osnovách týchto predmetov je zaradená aj problematika výroby energie a jej dopadu na životné prostredie a taktiež téma šetrenia energiou. Odhadovaný počet účastníkov projektu je 50 osôb. Počas projektových stretnutí sa budú realizovať nasledovné projektové aktivity, ktorých výsledkom budú hmatateľné aj nehmatateľné intelektuálne výsledky: Na medzinárodnej konferencii vystúpia študenti s diskusnými príspevkami a prezentáciami na tému " Analýza energetických zdrojov v mojejine". Výsledkom konferencie bude porovnávacia , analytická štúdia vydaná ako publikácia s názvom " Analýza energetických zdrojov v našichinách". Na každom stretnutí sa uskutočnia odborné exkurzie do elektrární, podľa možností v danej krajine. Na dosiahnutie ďalšieho intelektuálneho výstupu, ktorým bude multimediálne DVD s názvom "Bezpečná energia - energia pre budúcnosť", bude vytvorený medzinárodný filmový štáb pozostávajúci zo zástupcov partnerských krajín, ktorý počas celého trvania projektu bude dokumentovať všetky aktivity a dosiahnuté výsledky. Súčasťou obsahu DVD bude aj výsledné štatistické vyhodnotenie dotazníka. Dotazník má názov "Šetríme elektrickou energiou?". Použitím tejto diagnostickej metódy vyučovania chceme dosiahnuť zamyslenie a prehodnotenie postojov študentov k životnému prostrediu. K výmene skúseností v oblasti uplatňovania inovatívnych metód vo vyučovaní prispeje realizácia otvorenej hodiny na tému "Vplyv energetických zdrojov na životné prostredie za posledných 20 rokov a možnosti zmiernenia týchto vplyvov na životné prostredie". Hlavným intelektuálnym výstupom bude vzájomná výmena skúseností medzi participujúcimi krajinami, medzi študentmi a učiteľmi , a tiež medzi učiteľmi navzájom o možnostiach a efektoch používania inovatívnych metód vyučovania. Účastníci zhodnotia dopad používaných metód z hľadiska formovania postojov a nadobúdania trvalých a v praxi použiteľných vedomostí z oblasti environmentálnej výchovy, výroby a šetrenia elektrickou energiou. Na odbornom seminári s názvom "Bezpečná energia" sa uskutočnia workshopy, počas ktorých si účastníci stretnutia vymenia informácie o nových, bezpečných formách výroby elektrickej energie. Výsledkom odborného semináru bude pedagogický materiál s názvom "Bezpečná energia - energia pre budúcnosť", vydaný vo forme papierovej brožúry. Z dlhodobého hľadiska potenciálne prínosy spočívajú hlavne vo výchove účastníkov ku kladnému postoju k environmentalistike, ktorý budú ďalej odovzdávať ľuďom vo svojom okolí.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Handlová
Partneri:Integrovana stredni skola,Sokolnice 496
Sokolnice, Czech Republic
www.iss-sokolnice.cz
Maltepe anadolu Lisesi
İstanbul, Turkey
www.maltepeanadolulisesi.k12.tr
Model High School of Mathematics Academician Kiril Popov
Пловдив, Bulharsko
www.omg-bg.com
Stredni odborne uciliste elektrotechnicke, Plzen, Vejprnicka 56
Plzen, Czech Republic
www.souepl.cz