Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ľudové remeslo-šanca pre každého
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA204-000435
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:99200 €
Sumár projektu:Projekt "Ľudové remeslo-šanca pre každého" sa zameriava na dva ciele z piatich cieľov pre EU: - zamestnanosť - boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Projekt venuje starostlivosť: - ľuďom s nízkou alebo základnou kvalifikáciou - ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie - ľuďom starším a seniorom - zdravotne postihnutým formou výučby a zvládnutia vybraných ľudových remesiel. Za týmto účelom bolo vytvorené projektové partnerstvo šiestich partnerov z piatichín EU /Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko / a Srbska. Sú to organizácie a inštitúcie, ktoré sa dlhodobo zaoberajú prácou s občanmi, ktorí tvoria cieľové skupiny projektu. Základnými cieľmi projektu sú: - zvládnutie ľudových remesiel a získanie remeselnej zručnosti nízko kvalifikovaných a ľudí, ktorí prišli o zamestnanie na takú úroveň, že sa môžu rekvalifikovať a znova zaradiť do pracovného procesu - získanie sebadôvery a dobrej nálady seniorov a zdravotne postihnutých - zvyšovanie odborného vzdelávania riadiacich pracovníkov a ergoterapeutov v domovoch sociálnych služieb - vyhľadávanie remeselníkov- dobrovoľníkov pre výučbu ľudových remesiel - spolupráca so sociálnymi pracovníkmi úradov práce pri vyhľadávaní záujemcov a zaradení rekvalifikovaných do pracovného procesu - propagácia ľudových remesiel pre širokú verejnosť - organizovaním festivalov ľudových remesiel. Pre všetky aktivity projektu, ktorý bude trvať dva roky ,zabezpečil každý projektový partner účastníkov z radov zamestnancov /interných aj externých / a nízko kvalifikovaných, nezamestnaných, seniorov a zdravotne postihnutých tak, aby spĺňali všetky požiadavky a parametre pre úspešný priebeh aktivít projektu a zvládnutie všetkých stanovených cieľov. Celkový počet účastníkov projektu je 140. Projektové aktivity , ktoré budú realizované v priebehu dvoch rokov trvania projektu sú rozdelené na: - lokálne aktivity, - vzdelávacie-školiace aktivity - aktivity súvisiace s nadnárodnými projektovými stretnutiami. Na zabezpečenie a kontrolu plnenia aktivít projektu bol vypracovaný pracovný plán činností a aktivít projektu, ktorého plnenie bude priebežne kontrolované /min 1x za 8 týždňov/. V rámci projektu sa uskutoční 6 nadnárodných stretnutí / v každej zúčastnenejine jedno / a 6 vzdelávacích školiacich aktivít. Počas projektu a po jeho ukončení očakávame nasledovné výsledky: - schopnosť prezentácie svojej práce nízko kvalifikovaných a nezamestnaných na festivaloch ľudových remesiel a následnú sebarealizáciu - nové aktivity pre zvýšenie sebavedomia a pohody seniorov a zdravotne postihnutých - možnosť použitia aktivít na podporu rozvoja a prestavby identity seniorov - vytvorenie internetového komunikačného nástroja pre učiteľov a učiacich sa na výmenu názorov a skúseností Pri úspešnom zvládnutí všetkých aktivít projektu a splnení všetkých základných cieľov očakávame aj splnenie dopadu na všetkých zainteresovaných účastníkov a zúčastnené organizácie: - vytvorenie priestoru pre vlastnú rekvalifikáciu nízko kvalifikovaných a ľudí , ktorí prišli o zamestnanie - nachádzanie záľuby v ľudových remeslách a tým zlepšenie psychiky seniorov a zdravotne postihnutých - zlepšenie metodiky pri výučbe ľudových remesiel v zúčastnených organizáciách Očakávame dopad projektu aj na miestnej , regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. V rámci miesta pôsobiska projektových partnerov v blízkom regióne bude upozorňovaná lokálna komunita obyvateľov na potreby učiacich sa. Očakávame vytváranie sietí pridružených organizácii. Na národnej a nadnárodnej úrovni očakávame využitie výsledkov projektu inštitúciami a združeniami , ktoré pôsobia v oblasti starostlivosti o minoritné skupiny. Pri organizovaní medzinárodných festivalov ľudových remesiel očakávame veľkú propagáciu ľudových remesiel pre širokú verejnosť. Dlhodobé prínosy projektu "Ľudové remeslo- šanca pre každého" sú hlavne v oblastiach zamestnanosti nízko kvalifikovaných a ľudí, ktorí prišli o zamestnanie a v starostlivosti o psychiku seniorov a zdravotne postihnutých. Medzinárodnými festivalmi, popri vhodnej propagácii ľudových remesiel , aj poukazovanie na rôznorodosť, resp. podobnosť ľudových remesiel viacerých krajín zjednocujúcej sa Európy.
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá
Leopoldov
Partneri:Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Ovoda, Készségfejleszto Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Mosonmagyaróvár, Hungary
www.info@eltes.hu
Centrum socialnich sluzeb Cesky Tesin, prispevkova organizace
Cesky Tesin, Czech Republic
www.csstesin.cz
Miejski Dom Spokojnej Starosci w Ustroniu
Ustroń, Poland
Klub Kreatornica
Kovačica, Serbia
Rokodelski center Ribnica
Ribnica, Slovenia
www.rokodelskicenter-ribnica.si