Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strengthening of the capacities of individuals through establishment of the municipality social business / Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA204-000486
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:243401 €
Sumár projektu:Sociálna ekonomika a sociálne podniky založené samosprávou sú stále viac populárnym nástrojom pre miestny/regionálny rozvoj a podporu ľudí s nízkou mierou kvalifikáciou. Na základe skúsenosti, či zo Slovenska alebo zahraničia, je obecný sociálny podnik v prostredí malých obcí často jediným nástrojom pre podporu miestneho rozvoja. Hlavnou motiváciou mnohých samospráv pri založení obecného sociálneho podniku je zvyšovanie zamestnanosti miestnych ľudí. Prax však hovorí, že funkčné obecné soc. podniky realizujú množstvo aktivít zameraných na vzdelávanie svojich zamestnancov, podporu ich zručností, na podporu komunitného rozvoja a celkového rozvoja obce. Napriek veľkému záujmu zo strany obcí na Slovensku momentálne neexistuje žiadna podporná štruktúra, v rámci ktorej by obce mohli získavať vzdelanie alebo zručnosti potrebné pre založenie / úspešné vedenie obecného sociálneho podniku. Podobná situácia je i v Českej Republike. Obrovský záujem obcí o informácie ohľadom obecného sociálneho podnikania svedčí o záujme samospráv o túto tému a potvrdzuje potrebu systematického vzdelávacieho programu. Napriek veľkému záujmu a snahe zo strany obcí, prax dokazuje že jeden z najväčších problémom samospráv v súvislosti s obecným sociálnym podnikaním je ich neschopnosť identifikovať reálnu podnikateľskú príležitosť a následne vypracovať udržateľný podnikateľský plán, ktorý by okrem štandardov podnikateľského prostredia napĺňal aj podmienky sociálneho podnikania. Princípy, ktoré sú využívané v súvislosti s identifikáciou podnikateľskej príležitosti, tvorby podnikateľského plánu alebo predaja pruduktov/služieb sú v prípade bežného podnikania a obecného sociálneho podnikania rovnaké. Jediným rozdielom medzi bežným podnikaním a obecným sociálnym podnikaním je, že zisk, ktorý obecný sociálny podnik vytvorí nie je prerozdeľovaný medzi akcionárov alebo zakladateľov podniku, ale je využitý v prospech riešenia konkrétneho spoločenského problému. Samosprávy musia pochopiť, že obecný sociálny podnik nie je inštitúcia, ktorej vznik a fungovanie má byť stopercentne financované z verejných zdrojov. V rámci našej činnosti spolupracujeme s obcami, ktoré sú ochotné obecný sociálny podnik vnímať ako bežný podnikateľský subjekt, ktorý je založený a prevádzkovaný za účelom miestneho rozvoja a zapájanie ľudí s nízkou úrovňou kvalifikácie. Vo veľkej miere teda ide i podporu podnikateľských zručností a myslenia v obci. Zámerom projektu je - vytvoriť akreditovaný vzdelávací program v oblasti sociálneho podnikania určený pre samosprávy a prostredníctvom transformácie vzdelávacieho programu do e-verzie uverejnenej na internete vytvoriť databázu voľne šíriteľných informácii ohľadom obecného sociálneho podnikania realizovaného za účelom podpory kapacít ľudí s nízkou mierov vzdelania a kvalifikácie - overiť kapacity obecných sociálnych podnikov v súvislosti s podporou kapacít ľudí s nízkou mierov vzdelania a kvalifikácie a vytvoriť odporúčania pre ďalšie obecné sociálne podniky ohľadom podpory kapacít ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie - overiť kapacity obecných sociálnych podnikov podnikajúcich v cestovnom ruchu v súvislosti s podporou kapacít ľudí s nízkou mierov vzdelania a kvalifikácie (najmä ľudí z prostredia rómskych komunít) - definovať odporúčaní pre relevantné orgány v súvislosti s obecným sociálnym podnikaním ako nástrojom pre podporu kapacít ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie priamo v obciach Hlavným cieľom projektu je - zvýšiť kvalifikačnú úroveň u min. 20% (z celkového počtu 100) členov cieľovej skupiny (ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie prostredníctvom ich zapojenia do činnosti obecných sociálnych podnikov - posilniť podnikateľské zručnosti a myslenie (v zmysle sociálneho podnikania, teda podnikania s pozitívnym sociálnym dopadom) v min.70 obciach - iniciovať debatu medzi stakeholderami ohľadom legislatívneho a finančného rámca pre podporu obecných sociálnych podnikov zameraných na podporu kapacít ľudí s nízkou mierov vzdelania a kvalifikácie Aktivity projektu budú primárne využívané na Slovensku, pri ich tvorbe a využívaní však budú využívané skúseností s podporou sociálneho podnikania zo Slovinska, UK, Českej republiky a Poľska. Počas realizácie projektu bude špeciálna pozornosť venovaná cestovnému ruchu ako hlavnej a doposiaľ nevyužitej oblasti obecného sociálneho podnikania.
Koordinátor:Nezisková organizácia EPIC
Bratislava
Partneri:EPIC Assist Charity
Edinburgh, United Kingdom
www.epic-org.eu
Otevrena spolecnost, o.p.s.
Praha 3, Czech Republic
www.otevrenaspolecnost.cz
Premiki zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma
Ljubljana, Slovenia
www.premiki.com
Obec Spissky Hrhov
Spišský Hrhov, Slovakia
www.spisskyhrhov.info
NOMADA Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Spoleczenstwa Wielokulturowego
Wroclaw, Poland
www.nomada.info.pl