Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelanie a jazyky
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008548
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15550 €
Sumár projektu:Cieľ projektu: A) pre inštitúciu - 1. Modernizovať a inovovať vyučovací proces získaním a následným využívaním nových metód a postupov získaných počas školení, 2. prínosom nových metód zlepšiťmotiváciu žiakov učiť sa, tým pádom zlepšiť ich prospech a dosiahnuť vytvorenie si kladného vzťahu k škole a k učeniu sa a tým posilniť túžbu pokračovať vo vzdelaní aj po skončení ZŠ B) pre účastníka - 1.motivácia zúčastnených pedagogických zamestnancov ku kreativite vo vyučovacom procese, 2. rozširovanie obzoru účastníkov v európskych trendoch, 3. získanie dlhodobých kontaktov pre budúcu spoluprácu, 4. inšpirácia, 5. zvyšovanie kompetencií C) pre žiakov - 1. príjemnejšie a efektívnejšie spôsoby nadobúdania vedomostí, 2. odbúranie stresu a pocitu neúspechu u slabších a začlenených žiakov v dôsledku nezvládania učiva, 3. prínos nových zaujímavých aspektov do vyučovania, na ktoré sa žiaci budú z hodiny na hodinutešiť. Aktivity: Pred absolvovaním školenia - 1. výber relevantných školení a školiacich inštitúcií, 2. organizačné zabezpečenie ciest, 3. špecifikácia cieľov a úloh každej účastníčky počas mobility, Absolvovanie mobilít: p. učiteľky sa zúčastnia školení na rôzne témy týkajúce sa inovatívnych metód a postupov pri vyučovaní, ktoré by mali pomôcť k internacionalizácii našej školy. Po návrate z mobilít - 1. prezentácie skúseností a nadobudnutých nových vedomostí, 2. otvorené hodiny s využitím nových skúseností, 3. aplikácia skúseností do každodenného vyučovania, 4. písomná správa a vyúčtovanie z mobilít, 5. tvorba databázy s novými aktivitami, 6. tvorba dotazníkov pre žiakov, v ktorých vyhodnotia aktivity z modelových hodín zo svojho pohľadu Profil účastníčok: 7 účastničiek projektu vyučujújazyky (angličtinu, ruštinu a nemčinu), ale aj geografiu, občiansku náuku, výtvarnú výchovu, technickú výchovu a informatickú výchovu. 2 účastníčky vyučujú na 1. stupni, 2 na 1. aj 2. stupni a 3 na 2. stupni.Všetky sú plne kvalifikované vo svojich odboroch a priebežne sa zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania na zvyšovanie svojej kvalifikovanosti.Niektoré z účastničiek sú aj triedne učiteľky a/alebo vedúce záujmových krúžkov na škole. Výsledky: Obohatenie vyučovacieho procesu o nové zaujímavé prvky, ktoré budú žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu, skvalitnenie práce so začlenenými žiakmi s rôznymi výchovno-vzdelávacími problémami, zvýšenie motivácie žiakov ale aj učiteľov, spríjemnenie vyučovania a zlepšenie vzťahu žiakov a učiteľov, tvorba nových didaktických prostriedkov na základe skúseností (materiálnych aj IKT) Dopad:vyššia motivácia žiakov učiť sa a pokračovať v štúdiu, zníženie počtu slabo prospievajúcich žiakov, zvýšenie kreativity a motivácie účastníčok ale aj ostatných pedagogických zamestnancov na základe zdieľaných skúseností, internacionalizácia vyučovacieho procesu na škole, zvýšenie kompetencií zúčastnených. Dlhodobý prínos: Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti plánujeme integrovať do každodenného vyučovania, vytvoríme databázu rôznych aktivít ako metodickú pomôcku pre budúcnosť
Koordinátor:Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
Košice