Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európa v nás, my v Európe
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008583
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12225 €
Sumár projektu:Na Gymnáziu Golianova, Nitra študuje 674 žiakov z celého Nitrianskehoa a to na 8- ročnom, 4- ročnom a 5- ročnom bilingválnom štúdiu. Škola sa výrazne profiluje na cudzie jazyky. Naše gymnázium sa rozhodlo realizovať tento projekt pretože sleduje nasledovné ciele: -prehĺbiťjazykové kompetencie pedagógov, predovšetkým v bilingválnej sekcii -oboznámiť sa s metodikou vyučovania prírodovedných a všeobecnovzdelávacích predmetovv anglickom jazyku -obnoviť metodické zručnosti a oboznámiť sa s novými postupmia technológiami vo vyučovaní cudzích jazykov -vytvoriť nové medzinárodné kontakty -stabilizovať tím zamestnancov -porovnať vzdelávacie systémyín Európskej Únie Všetcipiati účastníci projektu sú pedagógovia, vyučujúci cudzích jazykov s praxou od 1-10 rokov. Všetci vyučujú anglický jazyk a špecifické predmety v anglickom jazyku na bilingválnom type štúdia a 4 vyučujú alebo sa pripravujú na výuku iných predmetov v anglickom jazyku. Aktivity sú zamerané na mobility jednotlivcov v krajinách Európskej Únie, v ktorých je úradný jazyk anglický alebo španielsky. Predpokladané výsledky: -zvýšenie jazykovej úrovne pedagógov -aktívne používanie osvojených kreatívnych metód vo vyučovacom procese pôsobiace na motiváciu študentov dosahovať lepšie štúdijné výsledky -vytvorenie siete medzinárodných kontaktov -posilnenie osobnostia sebavedomia pedagóga v rámci jeho profesionálneho rozvoja -príprava autentických prezentácií a materiálov pre kolegov a študentov -modernizácia vyučovania -senzibilizácia pre multikultúrnu spoločnosť Z dlhodobého hľadiska bude projekt prínosom hlavne pre študentov, ktorí budú mať možnosť učiť sa od kvalitnejších pedagógov, prehlbovať si jazykové znalosti v kreatívnom procese a týmsa im znásobia možnosti uplatnenia sa v ďalšom štúdiu alebo zamestnaní v rámci celej Európy. Očakáva sa tiež, že zúčastnené osoby prinesú poznatky o organizácii vyučovania v hostiteľských krajinách a tak prispejú k modernizácii systému gymnázia. Vytvorenie siete osobných medzinárodných kontaktov umožní škole v budúcnosti ľahší výber partnerov pre spoluprácu na projektoch EU.
Koordinátor:Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Nitra