Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008590
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22230 €
Sumár projektu:Naša organizácia si uvedomuje potrebu neustále zvyšovať informačnú gramotnosť učiteľov, preto im umožňuje naďalej sa v tejto oblasti vzdelávať. Ponuka kurzov je dostačujúca, ale len v slovenskom jazyku. Učitelia bilingválnej sekcie každodenne používajú taliansky jazyk, najmä odbornú terminológiu, a preto je veľmi dôležité nepretržité vzdelávanie sa v tejto oblasti. Cieľom účasti na mobilite je posilnenie technologických zručnosti a kompetencií zúčastnených pedagógov, inovácia vzdelávacích metód, zvýšenie kvality a modernizácia vyučovacieho procesu v bilingválnej sekcii.Účastníkmi mobility budú vybraní trinástiučitelia bilingválnej sekcie, vyučujúci taliansky jazyk alebo niektorý z prírodovedných predmetov vyučovaných v talianskom jazyku, ktorí ovládajú prácu s Microsoft Office, s internetom a základy práce s interaktívnou tabuľou. Medzi základné aktivity projektu patrí dohodnutie podmienok a podpis dohody s vzdelávacou organizáciou v Taliansku, výber účastníkov a ich účasť na vzdelávacom pobyte, implementácia nadobudnutých poznatkov do praxe.Novými poznatkami, metódami a zručnosťami prispejú k zvýšeniu kvality edukácie v bilingválnej sekcii. Implementáciou moderných vyučovacích metód a prostriedkov si aj žiaci posilnia zručnosti a kompetencie digitálnej gramotnosti. Očakávame zvýšený záujem žiakov o predmety vyučované pomocou nových metód a prostriedkov, vyššiu mieru pochopenia učiva náročnejších tematických celkov. Dlhodobým prínosom pre našu organizáciu je každodenné využívanie nových informačno-komunikačných technológií dostupných v našej organizácii.
Koordinátor:Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
Bratislava