Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIL - Contemporary language
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008596
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia v Hlohovci sa neustále usiluje o zvyšovanie kvalitatívnej úrovne vzdelávania a o internacionálny rozmer výchovno-vzdelávacieho procesu. Prioritou je pre nás zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov, zlepšenie pripravenosti učiteľov, predsedov predmetových komisií a manažmentu školy na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie vzdelávacích inštitúcií, pričom významnú úlohu tu zohráva motivácia učiteľov, ich ďalší osobný rozvoj a odborný rast. Škola kladie dôraz na jazykové vzdelávanie, od roku 2005 sme začali zavádzať vyučovanie metódou CLIL – integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Vyučovanie metódou CLIL prebieha prostredníctvom anglického jazyka,plánujeme začať realizovať CLIL aj prostredníctvom nemeckého jazyka. Preto je veľmi dôležité, aby sa učiteľka našej školy zúčastnila na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, kde sa zdokonalí v metodike vyučovania anglického jazyka a oboznámi s najnovšími trendmi. Budeme tak na škole môcť zlepšiť a inovovať vyučovanie odborných predmetov cez médium anglického jazyka a podporiť tak viacjazyčnosť, jazykového vzdelávanie a jazykovej rozmanitosti, ktorá je kľúčovým prvkom EÚ a symbolom ašpirácie EÚ byť spojený v rozmanitosti, cudzie jazyky majú popredné miesto medzi zručnosťami, ktoré lepšie vybavia mladých ľudí pre trh práce a zlepšia ich príležitosť zamestnať sa. Naším cieľom je, aby znalosti a skúsenosti získané počas mobility boli zdieľané a využívané ostatnými vyučujúcimi, aby sme tak maximalizovali dopad týchto aktivít na profesionálny rozvoj všetkých zamestnancov, získané skúsenosti budú integrované do praxe školy a jej vzdelávacieho programu, ako aj udržateľnosť projektu z dlhodobého hľadiska.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Hlohovec