Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odvaha v učení nám už nechýba
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008605
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20280 €
Sumár projektu:ZŠ Martinská je škola zameraná na výučbu cudzích jazykov a šport. Našou snahou je využiť vedomosti získané vo vyučovaní cudzích jazykov v medzinárodnom svete. Našim cieľom je prekonať bariéru učiteľov v komunikácii v cudzom jazyku a využiť ich novozískané vedomosti a poznatky v rámci jednotlivých mobilít v medzinárodnom meradle. Zároveň je našou snahou prepojiť poznatky získané v jednotlivých predmetoch v cudzom jazyku navzájom a vedieť ich využiť v reálnom živote. Ciele: 1. Motivovať pedagogických pracovníkov k vyučovaniu a komunikácii v cudzom jazyku. 2. Vedieť využiť nové metódy a formy vo vyučovacom procese. 3. Získať a pochopiť multikultúruiny. 4. Rozvinúť medzinárodnú spoluprácu v zahraničí. Na mobilite sa zúčastní 8 účastníkov, ktorí si jej absolvovaním zlepšia: - odborné kompetencie a komunikačné schopnosti, - získajú a vymenia si nové skúsenosti, - naučia sa vnímať multikultúruiny, - naučia sa využívať metodológiu CLIL, - naučia sa kreatívne vyučovať, - zvýši sa ich sebavedomie. Každý účastník v projekte má svoj cieľ a úlohu. Očakávame, že účastníci naplno implementujú nadobudnuté vedomosti do vyučovacieho procesu, budú pracovať efektívnejšie, čo sa pozitívne prejaví priamo na vyučovacích hodinách. Zároveň od účastníkov jednotlivých mobilít očakávame splnenie úloh v hlavných aktivitách po projekte a to: - Deň otvorených dverí - využitie metodológie CLIL, - Shakespeare´s Day - nové inovatívne metódy a formy vyučovania, - Olympiáda v anglickom jazyku - využite poznatkov pre vytvorenie testov a konverzačných úloh, - Európsky deň jazykov - využitie poznatkov z multikultúry krajiny pri príprave projektov, - Medzinárodná spolupráca - využitie jazykových zručností všetkých účastníkov v rámci mobility, - Stretnutie riaditeľov a zástupcov škôl - informovanie o školských systémov, spôsoboch hodnotenia škôl, učiteľov a žiakov na škole. Účastníci budú po absolvovaní mobility informovať a odovzdávať poznatky iným učiteľom formou otvorených hodín, diskusii, seminárov, súťaží, stretnutí členov Metodických orgánov v meste Žilina a stretnutí riaditeľov škôl v Žiline. Zároveň budú o svojom štúdiu a aktivitách informovať aj širokú verejnosť na web stránkach, či vo forme článkov do novín. Z krátkodobého hľadiska si účastníci rozšíria komunikačné zručnosti a nadobudnú nové vedomosti pre aplikáciu vo vyučovacom procese. Z dlhodobého hľadiska môžu nadobudnuté vedomosti využiť pri zahraničnej partnerskej spolupráce, ktorú plánuje škola naďalej rozširovať. Samotní žiaci daným projektom získajú na kvalite vyučovacieho procesu. Použitím nových inovatívnych foriem vzdelávania sa zvýši ich motivácia učiť sa cudzí jazyk a zároveň si zvýšia jazykové kompetencie, ktoré budú môcť uplatniť v reálnom živote. Zapojením školy do medzinárodných projektov sa zvýšia ich vedomosti z oblasti multikultúry a zároveň si uvedomia dôležitosť vlastnej identity. Naučia sa prepájať získané vedomosti z rôznych predmetov v reálnych každodenných situáciách.
Koordinátor:Základná škola, Martinská 20, Žilina
Žilina