Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008617
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13730 €
Sumár projektu:Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka poskytuje základne predprimárne vzdelávanie, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 274 žiakom obce Oravská Jasenica. Škola, ktorá vzdeláva aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, sa nachádza na severe Stredného Slovenska v regióne Orava.Škola sa zapája do podujatí a projektov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Z toho plynie aj potreba kvalitných pedagógov, ktorí by prinášali nové nápady, tvorivé prístupy a inovatívne metódy ako žiaka motivovať pre učenie a pripraviť ho pre jeho budúci život. Do projektu sa zapájajú štyria pedagógovia základnej školy - dvaja učitelia angličtiny na druhom stupni ZŠ, učiteľ - neangličtinár, vedúci pracovník školy a jeden pedagóg materskej školy.Dvaja z účastníkov absolvujú kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých pre zdokonalenie hovorenej angličtiny a osvojenie si nových foriem výučby a u dvoch ďalších zamestnancov bude snahou zlepšiť svoje komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku v praktických podmienkach z úrovne začiatočníka.Všetci spomínaní účastníci sa aktívne zapájajú do medzinárodných projektov, avšak cítia potrebu ďalšieho vzdelávania najmä po stránke získavania jazykových komunikačných zručností, nových účinných metód a foriem výučby ako žiaka viac naučiť a motivovať, upevnenie si zdravého sebavedomia, aby ich práca prinášala uspokojenie aj pre žiaka, aby škola vďaka spokojnosti žiaka i rodiča získala významné postavenie školy v regióne. Absolvovaním vzdelávania v zahraničí na jazykových dvojtýždňových pobytoch v Brightone - UK a vzdelávacej inštitúcie eduKarjala v Joensuu - Fínsko piatich pedagogických zamestnancov školy sa predpokladá zlepšenie ich jazykovej úrovne, komunikačných i manažérskych zručností, ktoré by sa mali premietnuť do skvalitnenia práce učiteľa pri tvorbe didaktických materiálov, využívaní inovatívnych metód a foriem pri vyučovaní nielen anglického jazyka, ale aj iných predmetov. Významná úloha učiteľa je zapájať žiakov mimoškolských aktivít, najmä do medzinárodných projektov, podnietiť ich nadanie a záujem o nevšedné veci,dať im možnosť spoznávať kultúru a životy svojich rovesníkov v inýchinách. Spoznávaním práce svojich kolegov v zahraničí sa „prihráva“ príležitosť každému účastníkovi projektu, aby spoznal svoje rezervy, svoje slabé i silné stránky a nedal sám sebe šancu k vlastnému „vyhoreniu“. Účastníci projektu svoje získané skúsenosti a výsledky projektu by mali následne šíriť aj svojim kolegom počas metodických dní, príspevkami do odborných diskusií na verejných portáloch či neformálnymi diskusiami v rámci priateľských stretnutí.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
Oravská Jasenica