Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanietený učiteľ=zanietený žiak - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008652
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20845 €
Sumár projektu: Zanietený učiteľ = zanietený žiak. Zanietenosť - chuť poznávať, učiť sa, cestovať - podnietili vznik tohto projektu. Veríme, že formovanie lepšieho vzťahu žiakov k anglickému jazyku bude viesť nielen k ich úspešnosti, ale im aj rozšíri obzory. Víziou školy je, aby nebola v povedomí ľudí chápaná len ako regionálna škola, ale otvoriť jej aj európske možnosti - nadviazaním partnerstiev so školami v iných európskychinách a organizovať výmenné pobyty žiakov.Chceli by sme pripravovať všetky deti tak, aby boli schopné základnej komunikácie v anglickom jazyku, prípadne študovať, neskôr aj pracovať a pohybovať sa v zahraničí.Preto chceme neustále zvyšovať kompetencie našich učiteľov a žiakov aj prostredníctvom zavedenia metódy CLIL do výučby niektorých predmetov. Cieľom projektu je formou rôznorodých kurzov obohatiť vedomosti a skúsenosti učiteľov, ktorí následne dokážu spestriť a zefektívniť vyučovací proces. Hlavným cieľom projektu je teda formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k učeniu sa anglického jazyka, s čím sú spojené ďalšie ciele - zvýšenie motivácie učiť sa anglický jazyk, zlepšenie jazykovej úrovne žiakov i učiteľov, zvýšenie povedomia o britskej kultúre, oboznámenie sa s metódou CLIL a jej praktickým využitím, zavádzanie nových kreatívnych metód do vyučovacieho procesu. Navyše sa pozornosť venuje aj početne zastúpeným žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, pre ktorých je cudzí jazyk zvlášť náročný. Z dvadsiatich učiteľov, vyučujúcich anglický jazyk, sú vybraní siedmi, ktorí spĺňajú stanovené kritéria a sú silne motivovaní zvyšovať nielen svoju kvalifikáciu, ale aj úroveň anglického jazyka na našej škole. Sú ochotní aplikovať a ďalej šíriť poznatky získané na kurzoch (inovatívne metódy, špecifiká britskej kultúry, metódu CLIL) medzi kolegami v škole, kolegami z iných škôl a v komunite. Sú ochotní spolupracovať so zahraničnými školami a participovať na spoločných aktivitách. Účastníci projektu sú ochotní ďalej šíriť informácie o tomto projekte na regionálnej úrovni. Pre cieľ zvýšenia kreativity bude účastník vyslaný na kurz, v ktorom sa naučí využívať drámu, rolové hry, hudbu, rozprávanie príbehov a umenie vo vyučovacom procese. Pre osvieženie metodológie vo vyučovaní účastníci získajú zručnosti v manažmente triedy a organizácii vyučovacej hodiny. Pre cieľ priblíženia britskej kultúry účastník spozná rozličné aspekty moderného života a kultúry vo Veľkej Británii. Pre cieľ vyučovať iné predmety v anglickom jazyku sa účastník oboznámi s kľúčovou CLIL metodológiou, rôznymi druhmi používania jazyka žiakmi a plánovaním CLIL hodín. Pre cieľ zvýšiť odborné kompetencie učiteľov sa účastník naučí slovnú zásobu potrebnú pre organizáciu triedy a vyučovania, zdokonalí svoju výslovnosť, plynulosť, prízvuk a rozšíri si znalosť anglickej gramatiky. Pre realizáciu cieľov a propagáciu výsledkov sú naplánované tieto aktivity: semináre oboznamujúce učiteľov školy, rodičov ale aj širšiu verejnosť (učitelia iných škôl, špeciálni pedagógovia), otvorené hodiny, "Dni európskej kultúry,", "English Day" (deň, počas ktorého sa bude vyučovať po anglicky).Tiež dúfame, že sa nám podarí nájsť partnerskú školu, s ktorou budeme organizovať buď výmenné pobyty, alebo aspoň písomnú výmenu medzi žiakmi (listy, e-maily). Pri realizácii projektu využijeme metódu dotazníkov, rozhovorov a pozorovania, ktorými budeme zisťovať úspešnosť projektu. Zameriavať sa budemenielen na vzťah žiakov k anglickému jazyku, ale i na ich vedomosti oine a jej zvykoch. Dotazník pre žiakov bude zadávaný vždy pred plánovanou aplikáciou nových metód (na začiatku školského roka) a pre porovnanie po dostatočne dlhom čase realizovania zmien (na konci školského roka). Na monitorovanie projektu použijeme i portfólio každého z účastníkov. Veríme, že výsledkom nášho projektu bude zvýšenie úrovne výučby anglického jazyka na našej škole, zviditeľnenie školy, priblíženie sa k európskym štandardom. Zverejňovaním informácií o projekte predpokladáme zvýšený záujem rodičov budúcich žiakov o našu školu a zvýšime záujem našichpedagógov i pedagógov z iných škôl o hľadanie nových možností i formou mobility.
Koordinátor:Zakladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
Žilina