Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesijný rozvoj učiteľov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008711
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8440 €
Sumár projektu:Projekt vychádza z analýzy výsledkova zo stanovených cieľov výchovy a vzdelávania Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou. Potreby školy boli stanovené na základe SWOT analýzy, kde sú presne pomenované silné a slabé stránky školy, príležitosti, ktoré sa jej núkajú, ale aj jej ohrozenia. Škola sa usiluje poskytnúť všetkým žiakomdostatočnévedomosti a zručnosti vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch a dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností. Naším princípom jevýchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. To všetko kladie vysoké nároky na odbornosť a profesionalitu učiteľov, preto škola reaguje na potrebu posilniť profesijný rozvoj pedagógov. Učitelia majú záujem pracovať na svojom odbornom a profesionálnom raste.Metóda job-shadowing je jedným z prostriedkov, ako rozvíjať kľúčové kompetencie pedagógov, pomáhať ich odbornému rastu, a tak zvyšovať efektivitu výchovno-vzdelávacej práce školy. Predstava projektu je pozorovať kolegu z partnerskej školy vo výchovno-vyučovacomprocese, aplikovať nové poznatky do vlastnej práce,konfrontovať si svoje didaktické, metodické i komunikačné kompetencie v inom prostredí, skvalitniť úroveň výchovno-vyučovacieho procesu na svojej škole. Mobility by sa uskutočnili dve a zúčastnili by sa ich vždy štyria učitelia, spolu osem. Plánujeme mobilitu job shadowing - pozorovanie a sledovanie práce kolegov v partnerskej škole vo výučbe i v príprave na ňu v týchto oblastiach: a) učiteľ materinského jazyka2. stupňa, b) učiteľ (anglického jazyka, ktorý vyučuje žiakov s materinským jazykom slovanským, 1. i 2. stupeň ) c)učiteľ prírodovedných predmetov d) pozorovanie práce riaditeľa školy e) pozorovanie práce učiteľov 1. stupňa - prírodoveda a vlastiveda Ďalej plánujeme uskutočniť hodiny literatúry, biológie, ktoré by viedli učiteľ materinského jazyka a učiteľ biológie z partnerskej školy. Hodiny by vychádzali z tematických výchovno-vzdelávacích plánov a zo školského vzdelávacieho programu. Učitelia by tak mali možnosť overiť si svoje metodické postupy v inom prostredí – sožiakmi s iným, i keď blízkym materinským jazykom, so žiakmi z mestského prostredia. Mali by možnosť overiť si, či ich metódy a postupy dokážu zaujať a zároveň naučiť niečo nové aj žiakov v inejine. Mali by možnosť overiť si, či sú schopní aspoň krátkodobo pôsobiť ako učitelia aj v zjednotenej Európe, dostali by možnosť na základe skúsenosti zlepšiť svoju prácu. Dosiahne sa tak rozvoj kľúčových kompetencií učiteľov a riaditeľa školy. Očakávame, že po absolvovaní projektu bude zrejmýprofesijný rast účastníkov, ktorí budú mať rozšírené a upevnené kompetencievo viacerých oblastiach. Vplyv na profesionálny rozvoj pracovníkov - účastníkov projektu je zrejmý . Očakávaný dopad na zúčastnené organizácie projektu sa prejaví tým , že budú mať vzdelanejších učiteľov, a tak ajkvalitnejšie vzdelávanie v škole . Organizácie získajú skúsenosti s riadením a realizáciou aktivity európskeho vzdelávania v rámci programu Erasmus + .
Koordinátor:Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou
Bzince pod Javorinou