Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktívne a inovatívne
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008716
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu: Základná škola v Gelnici je najväčšou školou v okrese a jedinou základnou školou v našom meste. V školskom roku 2014/2015 máme31 tried od 0-tého až po 9. ročník s počtom žiakov 524.Zamestnanci školy sa aktívne zapájajú dodostupných projektov, abyskvalitnili svoje výchovno- vzdelávacie pôsobenie. Školaúspešne implementovala projekt „Vzdelávajme sa moderne a hravo a to je trendy“,zameraný na zvyšovanie kvality vzdelávania a využívanie informačných technológií. Dlhodobou stratégiou rozvoja našej školy je, aby bola modernou, angažovanou, otvorenou inštitúciou. Chceme vytvoriť predpoklady pre dobré uplatnenie našich žiakov v štúdiu na stredných školách, v rôznych pracovných odboroch, a následne pre ich plnézačleneniedo modernej európskej spoločnosti. Kvalitu vzdelávania môžeme dosiahnuť iba cez kvalitných pedagógov, preto motivujeme učiteľov k celoživotnému vzdelávaniu, podporujeme ichprofesijnýa odborný rast. Cieľom nášhoprojektu „Aktívne a inovatívne“ jeinovovať výučbu jazykov, kontinuálne zabezpečovať efektívne a zároveň pre žiakov zaujímavé vzdelávanie.Mobilít sa zúčastnia dve učiteľky vyučujúce anglický jazyk na 1. stupni ZŠ. Na odbornej stážisi zdokonalia svoje komunikačné a didaktické kompetencie. Osvoja si moderné vyučovacie metódy, formy a stratégie vzdelávania, naučia sa využívaťmožnosti IKT pri osvojovaní jazyka, nadviažu medzinárodné kontakty pre budúce partnerstvá. Následne využijú svoj odborný potenciál v každodennom vyučovacom procese, v sprostredkovaní nadobudnutých skúsenostíkolegom.Výsledky projektu odskúšané v praxi zapracujeme do Školského vzdelávacieho programu . Dobré skúsenosti a výsledky projektu budeme šíriť prostredníctvom školských aktivít pre rodičov, webu a tlače. Veríme, že konečným výsledkombude výučba jazyka v tvorivom pracovnom prostredí, s motivovanýmia úspešnými žiakmi a učiteľmi.
Koordinátor:Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
Gelnica