Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008718
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37520 €
Sumár projektu:Projekt školy: "Diverzita v našej škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu" je prestížny európsky projekt škôl realizovaný za podpory grantového systému Erasmus+ KA1: Kontext/pozadie projektu: Spojená škola existuje od roku 2004 a integruje v sebe 7 zložiek. Kvalitné vzdelanie, medzinárodná spolupráca, uplatňovanie nových trendov, metód a foriem sú naše priority. Potreba kvalitnej európskej školy s využívaním nových foriem výchovy a vzdelávania, aktívnym uplatňovaním prvkov IKT, medziinštitucionálna spolupráca sa stáva merítkom tvorby projektu. Ciele projektu: -rozvíjať manažérskekompetencie, nadviazať vzťahy s partnerskými organizáciami v zahraničí - podporovať mobilitné výmeny a mobilitné návštevy pedagógov na základe skúseností - rozvíjať neformálne vzdelávanie, podporovať digitalizáciu, aplikovať získané poznatky, zručnosti z kurzov do vyučovania akademického predmetu - Implementovať témy o ľudských právach, multikultúrnom vzdelávaní, nových trendoch vzdelávania do vyučovania vo vyššej miere - Uplatniť nové metódy a formy vo vzdelávaní - Zúčasťňovať sa rôznych medzinárodných konferencií a podporovať záujem študentov o medzinárodné súťaže - vytvoriť inovovaný didaktický materiál zo všeobecnovzdelávacích predmetov Počet a profil účastníkov: Projektových mobilít sa zúčastní 17 učiteľov vo veku od 27 rokov do 58 rokov spĺňajúcich dikciu zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Účastníci absolvujú jazykovú a interkultúrnu prípravu a prípravu prijať riziko. Opis aktivít: Chronologicky prehľad realizovaných kurzov: How to be a Stress Free Teacher Young Learners British Culture and Society Interactive media for “interactive” teaching and learning Methodology & Language for Primary Teachers BRITISH LIFE, LANGUAGE & CULTURE Creative Methodology for the Classroom English Language Improvement for Teachers Language Develompments forTeachers Early Childhood education Project management for intercultural exchange projects in Europe Coaching for Teachers and Students Teach,Learn and Quality Diversity in Education Meta Learningand Thinking Skills Finnish Lessons for EU Schools Zahraničné mobility budú prebiehať v 7 štátoch: Fínsko, Island, Belgicko, Cyprus, Island, Španielsko, Spojené Kráľovstvo. Metodológia: Realizácia mobilitných výmen pedagógov v Európe a na základe nich: 1. Implementovať nové vyučovacie metódy a formy 2. Pripraviť pedagógov pre prácu so širokým spektrom žiakov a študentov(na základe toho, že škola má aj zahraničných študentov a cudzincov) 3. Organizovať workshopy a semináre s cieľom naučiť ďalších učiteľov získané postoje, zručnosti a metódy Opis výsledkov: - vytvorené inovované didaktické materiály - zvýšenie počtu žiakov na škole - partnerstvá so zahraničnými inštitúciami -vytvorená webová podstránka projektu Dopad: primárny dopad - zlepšenie výsledkov vzdelávacieho procesu, ktorý bude mať dopad na 66 detí materskej školy, 210 žiakov základnej školy, do 100 žiakov gymnázia a 105 žiakov základnej umeleckej školy s perspektívou zvyšovania počtu žiakov. - percentuálne vyšší podiel času strávený vyžívaním nových technológií sekundárny dopad - rozvoj jazykových zručností, vplyv na cieľovú skupinu žiakov Dlhodobé prínosy: • Inovácia obsahu a metód vyučovania vychádza z požiadaviek pedagógov školy, čo dáva významný predpoklad na ich pozitívny postoj k zmenám. • Nová forma vyučovania bude pre žiakov atraktívna, takže na základe dobrých skúseností s realizáciou projektu budú vyvíjať tlak na pedagógov a vedenie školy na jej zachovanie. • Pedagógovia budú počas realizácie projektu vyškolení, pričom získané vedomosti a zručnosti budú využívať aj po jeho ukončení. • Nové didaktické prostriedky zakúpené zo zdrojov projektu budú využívané aj po jeho ukončení. • Inovované časovo-tematické plány budú môcť byť naďalej využívané s malými zmenami. • Propagačné aktivity počas projektu posilnia dobré meno školy a pritiahnu nových žiakov. • Vyšší počet žiakov bude generovať pre školu vyššie príjmy a tým aj zdroje na ďalší rozvoj. • Manažment projektu získa významné skúsenosti s riadením projektu, ktoré škole zvýšia šance pri uchádzaní sa o ďalšie projekty. Dlhodobým prínosom projektu bude implementácia inovatívnych prvkov a rast kvality nášho vzdelávania, zlepšenie imidžu školy a jej postavenia v konkurenčnom prostredí spojených škôl v regióne, nové partnerstvá s perspektívou ďalšej projektovej spolupráce.
Koordinátor:Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Košice