Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Step Up! Inovácia a obohatenie vyučovania anglického jazyka
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008731
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8295 €
Sumár projektu:Náš projekt je zameraný na profesionálny rast účastníkov a jeho cieľom je inovovať a aktualizovať poznatky o súčasných trendoch v anglickom jazyku, zvýšenie kreativity vo vyučovaní, inovovanie používania metódy CLIL. Účastníci si osvoja praktické didaktické techniky a inovačné metódy, ktoré následne po návrate aplikujú vo výučbe a začlenia do učebných plánov. Do projektu sa zapoja tri vyučujúce anglického jazyka (v kombinácií s pedagogikou, resp. občianskou náukou), pričom dve z nich sú vedúcimi predmetových komisií. Ich výber bol založený na kritériách stanovených vedením školy, ako napríklad ochota spolupracovať, snaha o inováciu, flexibilita a motivácia ďalej sa profesionálne rozvíjať. Aktivity projektu zahŕňajú aktualizáciu vedomostí o trendoch vo vývoji moderného anglického jazyka, poznatky o sociálnych a kultúrnych zmenách v spoločnosti, rozvoj používania kreatívnych zručností a vytvárania vlastných didaktických materiálov a prezentáciu praktických techník výučby jazyka. A tým umožníme našim študentom lepšie pochopiť angličtinu ako neustále sa vyvíjajúci svetový jazyk. Kurz je vedený vysoko kvalifikovanými odborníkmi a autormi učebníc prostredníctvom prednášok, seminárov a workshopov. Od projektu očakávame zdokonalenie didaktiky, plánovania a realizácie vyučovania a následne odovzdávanie získaných poznatkov v lokálnom i regionálnom rozmere. Očakávaným dopadom je i zefektívnenie výučby anglického jazyka a prilákanie žiakov zo Slovenska i zahraničia so záujmom o štúdium na našej škole. O priebehu a výsledkoch projektu budeme informovať na našej webovej stránke a školskom časopise.Ďalšia propagácia mimo našej organizácie prebehne prostredníctvom lokálnych printových médií a stretnutí s kolegami z ostatných škôl v regióne.
Koordinátor:Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ul 17. novembra 1276, Čadca
Čadca