Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riaďme školu excelentne
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008734
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8475 €
Sumár projektu:Žiadateľom projektu je ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni, ktorá je najväčšou školou v meste. V súčasnosti školu navštevuje 582 žiakov s prognózouzvyšovania ich počtu. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje spolu 66 zamestnancov. Ako predstavitelia školského zariadenia sa snažíme zefektívňovať proces riadenia našej školy tak, aby sme obstáli v konkurenčnom prostredí v oblasti poskytovateľov základného vzdelávania v našom meste. V tomto školskom roku sa nám podarilo zapísať do prvého ročníka najvyšší počet detí z 5 - tich ZŠ v Starej Ľubovni. Výsledok je dôkazom našej kvality, ale my neustále cítime vysokú zodpovednosť nachádzať a zlepšovaťnaše slabé stránky a využívať príležitosti pre náš ďalší rozvoj v oblasti riadenia. Jedným z nástrojov ako to dosiahnuť je zaoberať sa hodnotením súčasného riadenia a celkového choduškoly, naučiť sa hodnotiť prostredníctvom merateľných kvalitatívnych i kvantitatívnych ukazovateľov. Aj škola ako verejná inštitúcia potrebuje zvýšiť imidž v kvalite a efektivite riadenia a poskytovania služieb pre svojich klientov (žiakov a ich rodičov, ako aj iných organizácií). Doterajší spôsob riadenia vykazuje dobré výsledky, uvedomujeme si však, že riadenie vyššieho počtu zamestnancov na viacerých úsekoch, si vyžaduje stanovenie presných zásad spolupráce, sebahodnotenia plnenia úloh, zodpovednosti a ponuku možných riešení vedúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ponúka sa nám možné riešenie v podobe absolvovania školenia hodnotenia kvality riadenia, ktorú predstavujemetóda „EFQM - excelentné riadenie“ aplikované na školské zariadenie. Preto cieľom projektu je: Nastúpiť na cestu excelentného riadenia na našej škole, ktorej výsledkom bude zefektívnenie riadenia našej školy pri vzájomnej interakcii všetkých zamestnancov ako aj našichklientov v podobe žiakov a ich rodičov a ďalších spolupracujúcich organizácií. To povedie kuskvalitneniu vyučovaciehoprocesu, čo sa odrazí v študijných výsledkoch našich žiakov, v spokojnosti našich zamestnancov, v interakcii medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými inštitúciami. Projektového partnera, spoločnosť Eurofortis IT, sme si vybrali na základe ponuky školenia zameraného na uvedenú metódu „EFQM - excelentné riadenie“. Ide o profesionálnu organizáciu, poskytujúcu know how školám v oblasti zefektívneniariadenia, prostredníctvom metódy Excellence EFQM. Kurz je koncipovanýtak, aby metóda “Excellence” bola zrozumiteľná a ľahko aplikovateľná na školské zariadenie. Teória je kombinovaná s praktickými tímovými úlohami. Do projektu bude zapojených12 účastníkov zahraničnej mobility v štruktúre: 2 nepedagogickí a 10 pedagogickí zamestnanci školy. Pre úspešnú a bezproblémovú realizáciu projektu bude zostavený projektový tím pozostávajúci z projektového manažéra a finančného manažéra. Každý člen bude mať presne zadefinované kompetencie, povinnosti a zodpovednosť, pracovať budú koordinovane a spoločne. Projekt pozostáva z 1 kľúčovej aktivity - zahraničná mobilita pre 12 účastníkov v Lotyšsku v meste Riga. Mobilita bude v celkovom trvaní 7 dní, v termíne dohodnutom s poskytovateľom kurzu. Komunikácia s partnermi projektu bude prebiehať prostredníctvom mailov. Dopad na účastníkov mobility: - budú motivovaní k zavedeniu "Excellence" metódy do svojho školského prostredia, - budú chápať podstatu modelu Excellence EFQM a jeho využívania v európskych školách, - budú vedieť ako riadiť systematický a štruktúrovaný proces autoevalvácie vo svojej škole, - budú vedieť ako zhodnotiť svoju vlastnú školu pomocou nástroja GOA-WorkBench®, - budú vedieť ako používať rôzne podporné techniky a metódy "Excellence", - budú vedieť pracovať s výsledkami autoevalvácie a premeniť ich v rozvojový plán, - budú skúsenejší vďaka priamemu kontaktu s ďalšími školami, poprednými európskymi expertmi a komunikácii so školami, ktoré praktizujú metódu Excellence už niekoľko rokov. - budú mať schopnosť riadiť systematicky a profesionálne riadený proces autoevalvácie školy pri použití všetkých následných krokov - určenie priorít, plánovanie rozvoja - budú mať schopnosť používať rôzne metódy a techniky, ktoré sú vhodné pre rozvoj školy, - budú mať schopnosť vyhodnotiť rôzne formy aplikácie Modelu Excellence v Európe ako aj ďalšie iniciatívy na zavádzanie kvality ako ECVET a pod. - budú mať schopnosť využívať autoevalváciu pomocou nástroja GOA - WorkBench Dopad na cieľové skupiny: - zvýšenie kvality vyučovacieho procesu, - zvýšenie kvality poskytovania služieb - výchovno , vzdelávacieho procesu, zlepšenie klímy a imidžu v školy.
Koordinátor:Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa