Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznanie cez skúsenosti
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008748
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19485 €
Sumár projektu:Projekt „Vzdelávanie cez skúsenosť“ je pripravený tak, aby naplnil podstatu svojho názvu: učiť sa cez vlastné skúsenosti. Je určený učiteľom SOŠ podnikania v Prešove, ktorá sa zameriava na rozvoj podnikateľského myslenia v ekonomických aj umeleckých študijných odboroch. Zúčastní sa ho 9 osôb – učitelia a osoby zodpovedné za rozvoj študijných odborov. Hlavnými aktivitami projektu sú: - jazykové kurzy, ktorých sa zúčastnia nielen učitelia anglického jazyka, ale aj učitelia iných predmetov; - odborný kurz „Manažment vidieckeho turizmu“, ktorý je určený pre učiteľov odborných predmetov zameraných na cestovný ruch a podnikanie; - šírenie výsledkov projektu pre učiteľov školy, skvalitnenie vyučovacieho procesu, ako aj šírenie poznatkov pre širšiu verejnosť v oblasti rozvoja regiónu . Cieľom projektu je zvýšenie jazykových a odborných kompetencií učiteľov - účastníkov kurzov. Vďaka nim si učitelia rozšíria svoju slovnú zásobu pre bežnú komunikáciu a zlepšia schopnosti komunikovať v danom odbore. Učitelia anglického jazyka získajú poznatky a skúsenosti s novými kreatívnymi metódami vo vyučovaní cudzích jazykov, ktoré prispejú k tvorbe nových metodických postupov a učebných pomôcok. Účastníci odborného kurzu „Manažment vidieckeho turizmu“ spoznajú najnovšie trendy v rozvoji vidieka, informácie o kooperácii subjektov v rámci regiónu. Získajú skúsenosti z tvorby produktov cestovného ruchu, tvorby marketingovej stratégie, či foriem komunikácie s obyvateľstvom. Získajú praktické skúsenosti prostredníctvom inovatívnych učebných postupov, ktoré vedú k učeniu sa cez priamy kontakt so skúsenosťou a úspechom. Jazykové kurzy sú realizované ADC College v Londýne. Pre realizáciu odborného kurzu je partnerom Sistema Turismo s.r.l. Lektori kurzu sú z EARTH Academy v meste Potenza, región Basilicata na juhu Talianska. Projekt predstavuje výrazný prínos pre účastníkov aj manažérov projektu v oblasti využívania moderných informačno-komunikačných technológií. Účasťou učiteľov v on-line diskusných fórach a disemináciou výsledkov projektu sa škola stane súčasťou medzinárodnej siete škôl a výmeny skúseností. Účastníci projektu vypracujú študijné materiály, metodiky prevyučovanie cudzích jazykov a odborných predmetov; pripravia besedy o získaných skúsenostiach, ktoré budú spojenés prezentácioukultúrnych tradícií a reálií Veľkej Británie a Talianska. Učitelia budú diskutovať o nových študijných postupoch, inovácii obsahu vzdelávania v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Všetci účastníci vzdelávacích kurzov získajú doklad s uvedením rozsahu kurzu a jeho obsahu. Realizácia a výsledky projektu zvýšia konkurencieschopnosť školy, úroveň vzdelania a kredit učiteľov, ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu sa.
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
Prešov