Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderný učiteľ základ modernej školy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008759
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Informačné a komunikačné technológie (IKT) prispievajú k medzinárodnému prístupu k vzdelávaniu, zvyšujú kvalitu učenia a výučby, zabezpečujú učiteľský profesijný rozvoja účinnejší vyučovací manažment. Naša škola podporuje a kladie dôraz na modernizáciu a internacionalizáciu vyučovacieho procesu. Neustále zdokonaľovanie sa v jazyku a spôsoboch ako ho učiť sú skutočnou náplňou celoživotného vzdelávania. Primárnym cieľom tohto projektu je orientácia na komplexné využívanie možností, ktoré prinášajú digitálne technológie do oblasti výučby anglického jazyka, a tým dosiahnuť modernizáciu a internacionalizáciu vyučovania anglického jazyka na našej škole. Tento projekt zabezpečí kontinuálny profesijný rozvoj pedagógov vyučujúcich anglický jazyk a rozvoj ich digitálnych zručnosti, aby sa cítili viac sebaistí vo výučbe anglickéhojazyka. "Using New Technology for Teaching English" je praktický kurz pre učiteľov vyučujúcich v primárnom vzdelávaní. Cieľom tohto kurzu je pomôcť učiteľom objaviť potenciálne možnosti nových technológií v školskom kontexte. Jeho výstupmi sú: - Rozvoj angažovanosti učiacich sa na podpore spoluúčasti vo vzdelávacom kontexte - Rozvoj IKT kompetencií a zručností účastníkov kurzu - Zlepšenie kľúčových kompetencií účastníkov - Príležitosť šíriť a odovzdávať nadobudnuté skúsenosti po ukončení kurzu ďalším učiteľom na lokálnej a národnej úrovni - Zvýšenie povedomia ako podporovať skvalitňovanie vyučovania a učenia sa s využitím IKT - Príležitosť propagovať inovačné metódy učenia na medzinárodnej úrovni - Rozvoj jazykových zručností a interkultúrneho povedomia - Skvalitnenie medzinárodnej spolupráce a rozvoja vo vzdelávaní. Účastníkom kurzu bude učiteľ anglického jazyka vybratý vo formálnom výbere. Očakávaným dopadom je rozvoj jeho digitálnych zručností, objavenie moderných interaktívnych metód učenia, ktoré zabezpečia záujem žiakov a motiváciu učiť sa cudzí jazyk. Prínos pre našu školu spočíva vo vyššej úrovni výučby anglického jazyka a možnosti nadviazať partnerstvo v komunite eTwinnig alebo medzi školami a učiteľmi z inýchín Európy, ktorí sa tiež zúčastnia kurzov. Medzinárodné partnerstvá medzi školami poskytujú množstvo príležitostí pre zúčastnených, napríklad obohatenie vzdelávania, šírenie kultúry a tradícií školy.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Sŕnie
Horné Srnie