Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikujme so svetom
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008777
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2305 €
Sumár projektu:Základná škola Gbeľany je plno-organizovanou školou v malej dedine , napriek tomu sa snažíme, aby bola moderná a medzinárodná. Hlavnou komunikačnou kompetenciou našej školy je viesť žiakov k otvorenej, všestrannej a účinnej komunikácii. Jedným z krokov posilniť túto kompetenciu je mobilita našej učiteľky anglického jazyka vo Veľkej Británii, aby zvýšila svojeodborné a komunikačné schopnosti potrebné vo výučbe anglického jazyka a pri budúcej medzinárodnej spolupráci . Kurz má názov Overseas Teacher Refresher Programme a je zameraný na metodológiu, workshopy a jazyk pre učiteľov. Je to intenzívny desaťdňový kurz, ktorý obsahuje 50 vyučovacích hodín a vedľajšie stretnutia.Pripraví si spolu so žiakmi dotazník a prezentáciu o našej škole a regióne pre učiteľov, ktorí sazúčastnia kurzu. Dotazník bude zameraný na kultúru, spôsob života v ichine a na úspechy a problémy v ich školách. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy a na nástenkách pre rodičov a žiakov. Účastníčka bude po absolvovaní mobility odovzdávať získané zručností iným učiteľom, formou otvorených hodín, seminárov a prezentácií, žiakom formou aplikácie daných zručností vo vyučovacom procese a aj rodičom prostredníctvom výstupov počas školských akadémií a dní otvorených dverí. Hlavné ciele nášho projektu Komunikujme so svetom : - je oboznámiť sa s modernými a efektívnymi metódami a formami práce, ktoré by pomohli našim žiakomv učení sa anglického jazyka a úspešne komunikovať v zahraničí, čoho predpokladom je aspoň primárne poznanie ľudí žijúcich v inýchinách, a rozvinúť spoluprácu s inými európskymi školami. Hlavný dopad výsledkov projektu očakávame na tieto cieľové skupiny : 1. na našu organizáciu - modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, nadviazanie kontaktu s inými európskymi školami, využiť skúsenosti pri realizácii podobných projektov, vytvorenie tvorivej pracovnej atmosféry na našej škole, zvýšiť kredit našej školy medzi žiakmi a rodičmi 2. na učiteľov - rozvíjanie odborných didaktických , ako aj praktických kompetencií našich učiteľov, osobnostný rozvoj, zručnosť využívať moderné metódy a formy práce, vytvárať nové kreatívne materiály pre potreby jazykového vzdelávania 3. na žiakov - motivovať ich učiťsa a komunikovať v cudzom jazyku, spoznávať iné kultúry a ich rešpektovanie, poskytnúť im možnosť nájsť si priateľov v zahraničí a využívať cudzí jazyk aj mimo školy. Dlhodobý prínos - očakávame, žeimplementácia nových poznatkov a skúseností do vyučovacích procesov a plánov pripraví našich žiakov na študovanie, prácu a život v EÚ a stanú sa dobre pripravenými európskymi občanmi
Koordinátor:Základná škola, Hlavná 375/26, Gbelany
Gbeľany