Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viac hláv, viac rozumu, alebo nápady na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka a podporu jeho sebavedomia prostredníctvom netradičných foriem práce
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008779
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7785 €
Sumár projektu:Dlhoročné tradície a skúsenosti v oblasti tvorbya realizácie projektov, potreba ísť s dobou, porozumieť jej a prispôsobovať sa novým podmienkam, snaha zvyšovať úroveň výchovy a vzdelávania, byť "in", naučiť sa nové veci, to sú hlavné motivačné činitele, ktoré nás nabádajú k tvorivej činnosti a k novým aktivitám. Budúcnosť našej školy sa snažíme formovať a ovplyvňovať vypracovanou stratégiou, rôznymi postupmi, inováciami , modernými prístupmi k našim žiakom, ku škole, kolegom i sami k sebe. Analyzujeme minulosť, vyvodzujeme dôsledky, snažíme sa nájsť a vytvoriť predstavu spoločného cieľa. Na tejto ceste upevňujeme pocit zodpovednosti jednotlivcov i celku za realizáciu vytýčeného cieľa. Cieľom nášho projektu je odovzdať žiakom získané skúsenosti a tak zvýšiť úroveň vyučovania a kľúčové kompetencie našich žiakov. Chceme zatraktívniť výučbu, zvýšiť motiváciu učiť sa, získať nové kontakty, učiť sa od nich a zlepšiť svoje jazykové schopnosti. Sme si vedomí toho, že osvojovanie si kľúčových kompetencií je celoživotný proces učenia sa. Vieme, že tieto kompetencie prispievajú aj k rastu produktivity a teda ak sa žiak niečo naučí, vie to aj rozvíjať, spájať s rôznymi činnosťami a meniť podľa potreby. Je potrebné, aby sme rozvíjali kompetencie žiaka od jeho vstupu do školy. Prostredníctvom tímovej práce ho naučiť riešiť problémy, cez hru uplatňovať dobré komunikačné schopnosti a uzatvárať kompromisy. Pod správnym vedením, v pokojnej atmosfére naučiť žiaka naplno rozvinúť svoj potenciál, aby zostal sám sebou, ale aby bol pripravený na každú zmenu, ktorá ho v živote stretne. Vyberieme také aktivity, aby žiaci bádali, skúmali, zisťovali, ale aby získané informácie a využívali. Je dôležité zhromaždiť údaje,pracovať s nimi a prezentovať sa. Využijeme všetky dostupné metódy a formy, aby sa žiaci naučili učiť sa a to metódy rozvoja kritického myslenia, ako eseje; metódy rozvoja tvorivého myslenia ako je brainstorming, kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie, globálna výchova. V projektoch eTwinning získajú zručnosti v oblasti informačno komunikačných technológií a schopnosť vyjadrovať sa v cudzom jazyku. Veľmi dôležitou úlohou, ktorá pred nami stojí je upevňovať zdravé sebavedomie žiakov. Vzdelávanie zohráva zásadnú úlohu v príprave budúcich generácií na vzájomnú spoluprácu. Budeme žiakov viesť ich k zodpovednosti voči životnému prostrediu a v nemalej miere aj rozvíjať učenie oEurópe, prostredníctvom Európya zachovania vlastnej kultúrnej identity rešpektovať iné národy a rozvíjať učenie pre Európu. Chcete zlepšiť vzťahy v škole a v spoločnosti. Obohatíme činnosť našej školy o inovatívne prvky a vytvoríme v škole domáce prostredie, založené na vzájomnej dôvere a rešpekte. Nové perspektívy, noví ľudia, nové metódy a formy, nové poznatky - to a ešte viac by sme chceli položiť na tie základy, ktoré už máme. K tomu, aby tieto základy pretrvali a aby sme na nich ďalej stavali, prispejú kvalitní pedagógovia našej školy svojím elánom a neutíchajúcim entuziazmom.
Koordinátor:Základná škola, Československej armády 22, Prešov
Prešov