Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008789
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3630 €
Sumár projektu:Projekt Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť sa začne 1. júna 2016 a ukončí 1. júla 2016. Dvaja vyučujúci anglického jazyka sa zúčastnia na jazykovom kurze " Britský jazyk a spoločnosť"organizovaný ADC College v Londýne, ktorý je zameraný na rôzne aspekty britskej kultúry. Dôraz sa tiež kladie na spôsoby začleňovania IKT do vyučovania a motiváciu žiakov. Účastníci získajú prístup k zaujímavým súborom online zdrojov a nástrojov, aktuálnych článkov, ktoré im pomôžu získať hlbšie preniknúť do britskejkultúry. Naviac účastníci získajú pozvánku na ADC fórum, na ktorom môžu naďalej zostať v kontakte, spolupracovať a vymieňať si materiály. Dúfame, že toto bude jedinečná príležitosť spoznať ľudí s iným kultúrnym zázemím a vymieňať si svoje poznatky a praktické skúsenosti v medzinárodnom rámci. Zámerom projektu je zlepšiť jazykové kompetencie, posilniť interkultúrne povedomie, lepšie porozumieť európskym hodnotám a tiež vlastnej kultúre. Výsledky projektu budú mať dlhodobý dopad na našu školu, učiteľov a žiakov. Naši žiaci budú pripravení na svoj budúci život v Európskej únii. Škola implementuje výsledky projektu do svojho kurikula a podporí trvalý rozvoj pedagogických pracovníkov. Naším plánom je tiež spolupracovaťs ostatnými účastníkmi partnermi na medzinárodnomvýmennom programe. Výsledky projektubudú zverejnené na webových stránkach školy, v školskom časopise a v lokálnej tlači. Taktiež pripravíme otvorené hodiny pre vyučujúcich anglického jazyka našej školy a škôl v meste Trenčín a Nitrianskej diecézy. Začlenení učitelia spolu ostatnými pedagógmi a žiakmi školy zorganizujú workshop o svojej mobilite a"Týždeň britskej kultúry "na škole - kultúrno-vzdelávacie podujatie,ktoré bude otvorené pre verejnosť.
Koordinátor:Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1 mája 7, Trenčín
Trenčín