Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning with pleasure
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008796
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Základná škola Predmier je štátna ZŠ, je to malá škola s malým počtom žiakov. Zameranie školy je: JA (jazyk) - PO (počítače, pohyb) - NEC (naučiť ekologicky cítiť). Na našej škole sa sústredíme na tieto vzdelávacie priority: rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v slovenskom a v cudzom jazyku, v digitálnych technológiách, v sociálnych vzťahoch, podporovať rozvíjanie pohybových a rozumových schopností žiakov v školských a mimo školských aktivitách, pomáhať žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a podporovať nadaných žiakov, poskytovať kvalitné základné vzdelanie zamerané na prevenciu sociálne patologických javov. Zameranie školy je v jej názve: Z (zdravie) Š (šport) P (počítače) R (reč) E (ekológia) D (duchovný rast) M (materiálno-technický rozvoj) I (individuálny rast žiakov a učiteľov) E (empatický rozvoj) R (regionálne cítenie). Anglický jazyk vyučujeme na našej škole od prvej triedy, na 2. stupni ZŠ je dotácia anglického jazyka 4 hodiny/týždeň. Cieľom projektu našej školy je vyslať 2 pedagogických zamestnancov, jedného učiteľa z 1. stupňa a jedného učiteľa z 2. stupeň ZŠ, do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írskaza účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií, a tým prispieť k rozvoju, modernizácii a internacionalizácii našej školy, zlepšenie pripravenosti na zmeny z hľadiska medzinárodných vzťahov, zvýšenie kvality vo výučbe a učení. Cieľom je, aby projektové aktivity mali pozitívny a dlhodobý vplyv nielen na pedagogických zamestnancov, ale aj na celú školu a okolie a na základné školy v regióne a ich pedagogických zamestnancov. Kurz ŠPECIÁLNE POTREBY A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE bude vychádzať z príbuzných odborov, ako sú vzdelávacie terapia a Neuro - lingvistické programovanie a jeho cieľom je umožniť účastníkom rozvíjať úspešné stratégie pre inkluzívne vzdelávanie . To bude vyžadovať sebareflexiu a záväzok osobného rozvoja. Mnoho náročných a zábavných aktivít bude neoceniteľných pre učiteľov anglického jazyka. Cieľom kurzu METODIKA A JAZYK PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE je poskytnúť účastníkom najmodernejšie teórie a prax pri výučbe žiakov mladšieho školského veku. Okrem toho bude silným elementom rozvoj účastníkov a ich jazykových zručnosti . Účastníci projektu: Ing. Zuzana Bočková, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ 2. stup. ZŠ), aprobácia anglický jazyk, svet práce a technika, s dĺžkou pedagogickej praxe 14 rokov, učí anglický jazyk 16 hodín týždenne a je vedúcou Predmetovej komisie Jazyk a komunikácia.Na škole máme žiakov so špecifickými poruchami učenia, vrátane dyslexie,a hyperaktivity (ADHD). A preto pani Bočková chce vychádzať v ústrety týmto žiakom a pomáhať im naplniť ich potenciál. V rámcikurzu Špeciánne potreby a inkluzívne vzdelávanie sa chce naučiť spôsoby, ako sa vytvára aktívny prístupakceptovania rozdielov v triede, potrebuje sa naučiť identifikovať žiakov so špecifickými poruchami učenia a stratégie, ktoré im pomôžu učiť sa. Počas kurzu sa oboznámi s metódami ako podporovať inkluzívne vzdelávanie a ako prijať rozdiely v triede. Mgr. Zdenka Klusová,so špecializáciou učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ 1. stup. ZŠ) s dĺžkou pedagogickej praxe 4 roky a absolvovanou štátnou skúškou z anglického jazyka na úrovni B2 , učí anglický jazyk na 1.stupni ZŠ 8 hodín týždenne. Cieľom je rozvoj osobných jazykových kompetencií ( plynulosť a presnosť prejavu ) a nadobudnutie kompetencií v oblasti plánovania vhodných aktivít pri výučbe jazyka. Už v minulosti absolvovala niekoľko kurzov zameraných na využívanie hry, personalizáciea dramatizácie pri výučbe jazyka. Jej prioritou je, aby žiaka učenie sajazyka bavilo a aby si vybudoval na 1. stupni ZŠ pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Očakávame zlepšenie inovatívnych metód vo vyučovacom procese, dialogizovaných prácach v skupinách, rozvoj komunikačných zručností v hrách, zapojenie mimiky a gestikulácie, využitie piesní, drámy, IKT.
Koordinátor:Základná škola, Bajzova 2, Predmier
Predmier