Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia nových trendov vo výchovno-vzdelávacom a riadiacom procese
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008822
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12060 €
Sumár projektu:Sme plnoorganizovaná základná škola so športovými triedami, so zameraním na ľadový hokej. Škola má 27 pedagogických zamestnancov a 307 žiakov.Poskytujeme všeobecné vzdelanie a anglický jazyk sa na našej škole vyučuje od 3. ročníka. Keďže sme región so silným zastúpením zahraničných investorov (KIA, Mobis, Ina, Dong Hee), študujú u nás i deti zamestnancov týchtoín. Taktiež máme žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Zvolili sme dvojročné rozpätie projektu pre možnosť efektívnejšej a rozsiahlejšej implementácie. Vzdelávania sa zúčastní 5 učiteliek, ktoré vyučujú na druhom stupni všeobeno-vzdelávacie predmety (anlický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, hudobnú výchovu, občiansku náuku, biológiu, chémiu a matematiku) a neustále hľadajú inovatívne metódy zamerané na skvalitnenie výučby. Za veľký prínos by sme považovali, ak by sme sa mohli zúčastniťtematicky odlišných kurzov na rôznych miestach Európy. Za vedenie našej organizácie sa kurzu zúčastnia 2 vedúci pracovníci. Spomínaní pracovníci absolvujú kurz určený pre riadenie školy za účelom zlepšiť, inovovať a rozvíjať ďalšie riadiace činnosti, kultúrnu diverzitu a posunúť školu na európsku platformu kvality. Projekt tiež vysiela pedagógov na štrukturované kurzy zamerané na rozvojkompetencií IKT, CLIL,metodiku výučby a jazykových zručností, ktoré by mohli využiť vo vyučovacom procese. Za prínosný by sme tento model vzdelávacích aktivít považovali z nasledujúcich dôvodov: - stály kontakt vyučujúcich s cudzím jazykom, - nadväzovanie a upevňovanie vzájomných vzťahov so zahraničnými kolegami, - širší záber nadobudnutých vedomostí (rôzne tematické zameranie kurzov), - prehlbovanie a aktualizácia už nadobudnutých kompetencií, - komparácia rôznych dimenzií života, kultúry a vzdelávania vo viacerých oblastiach Spojeného kráľovstva, Fínska, Slovinska a Malty. Cieľom projektu je výmena a porovnanie pedagogických skúseností so zahraničnými kolegami i získanie reálneho obrazu o živote a kultúre v anglicky hovoriacichinách. Získané poznatky plánujeme aplikovať v ďalšej pedagogickej praxi s cieľom skvalitniť a obohatiť ju. Absolvované kurzy nám poskytnú množstvo užitočných hotových materiálov, tipov a inšpirácii, ktoré budeme môcť využiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Po návrate naša organizácia plánuje uskutočniť stretnutia učiteľov za účelom informovať ich o spôsobe výučby v zahraničí a podeliť sa tak o získané vedomosti a skúsenosti. Taktiež plánujeme propagovať výsledky našej spolupráce v lokálnych mediách. Absolvované kurzy nám môžu poskytnúť množstvo užitočných informácií a podnetov, ktoré môžeme šíriť ďalej, informovať o nich partnerov školy (zriaďovateľa, samosprávu, školy v regióne, komunitu rodičov a sponzorov školy,rôzne inštitúcie a firmy). Formy realizácie: napísanie príspevku do regionálnej tlače,tlačová správa s fotodokumentáciou na webovom sídle mesta Žilina, informatívne stretnutie s predstaviteľmi mesta (prizvanie miestnych médií), prezentácia výsledkov projektu na plenárnom rodičovskom združenía zasadnutí Rady školy. Tieto nadobudnuté poznatky a skúsenosti chceme využiť na obohatenie a rozvoj komunikačných schopností našich žiakov prostredníctvom rôznych foriem komunikačných aktivít, napríklad role-plays, diskusie, besedy, simulácie, interview. Nácvikom komunikačných aktivít si žiaci osvoja správnu výslovnosť, gramatické pravidlá a lexiku. Obohatením edukačného procesu o vyučovanie metódou CLILa nové spôsoby práce s IKTrozšírime možnosti uplatneniažiakov v ďalšom štúdiu, na trhu práceako aj v bežnom živote. Zmenou v obsahu školského kurikula, jeho inováciou sa prispôsobíme novým trendom a požiadavkám na európskej úrovni. Týmto zároveň naplníme očakávania rodičov, žiakov a pedagógov. Spolupráca s partnerskou zahraničnou školou obohatí celkovú organizáciu a chod školy.
Koordinátor:Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
Žilina