Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním inovačných metód
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008825
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Projekt : " Zlepšenie kvality výučby anglického jazykavyužívaníminovačných metód"si kladie za cieľ zefektívniť vyučovanie anglického jazyka využívaním inovačných alternatívnych metód v primárnom vzdelávaní na základe získaných teoretických i praktických skúseností pedagógov zo zahraničnej stáže. Do projektu sú zapojení dvaja pedagógovia našej školy- riaditeľka a učiteľka. Sú plne kvalifikovaní. Plán nášho projektu korenšponduje s Európskou stratégiou 2020, kde aj v našej škole kladieme dôraz na internacionalizáciu a modernizáciu edukačného procesu, využívanie IKT vo vyučovacom procese a v hlavne motiváciu žiakov, aby sa vzdelávali a neustále pracovali na sebarozvoji. V súčasnej dobe rastie potreba nevyhnutne aktívne ovládať cudzí jazyk, na školudoliehajú požiadavky aj zo strany rodičov, aby sa vytvorili vhodné podmienky pre jeho výučbu. Tým zároveň sa stáva pre okolie daná škola "atraktívna, prestížna", z čoho, samozrejme profituje. Preto sa aj my snažíme zabezpečiť čo najpodnetnejšie podmienky a kvalitné profesijné zabezpečenie vyučovacieho procesu. Účasť pedagógovna vybranom kurze zapadá do nášho Európskeho plánu rozvoja. Každá časť plánu súvisí s oblasťou zlepšenia a rozvoja školy z krátkodobého hľadiska ( prezentácia projektu-workshopy, odporúčania, skúsenosti v rámci metodického združenia s okolitými základnými školami)i z dlhodobého hľadiska (vytvorenie aktívneho portfólia žiackých výstupov, projektov, príspevkov do miestnej tlače v anglickom jazyku, ktoré budú zároveň empirickou časťou 2.atestačnej práce učiteľky na našej škole (zvýšenie kvalifikačnej základne školy), zakomponovanie využívania IKT a inovačných metód do plánu práce školy riaditeľkou ZŠ. Dosiahnutý rozvoj a zlepšenie plánujeme ďalej šíriť aj mimo školy na lokálnej (workshopy, vystúpenia na kultúrnych slávnostiach, besedách v obci) a regionálnej úrovni ( v rámci okresu aa- kooperácia s okolitými školami a obcami). V budúcnosti plánujeme po zlepšení jazykových zručnostía kompetencií žiakov i medzinárodnú spoluprácu.
Koordinátor:Základná škola, Zemplínska Široká
Zemplínska Široká