Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nechceme byť dobrí, chceme byť lepší
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008828
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu: V Základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, ktoráje organizačnou súčasťou ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej, v Lučenci pracuje 70 pedagógov a vzdeláva sa 207 žiakov vprípravnom až 9. ročníku. Sú to žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školská úspešnosť týchto detí je ovplyvnená mnohými faktormi – konkrétnymi ťažkosťami detí, vzťahom ku škole, vnútornou motiváciou k učeniu, ale tiežosobnosťou a prístupom učiteľa. "Nechceme byť dobrí, chceme byť lepší"- je názov nášho projektu, ktorý sme vypracovali v rámci programu Erasmus+.Vybrané kurzy v Bell Teacher Campus -" Jazyk a metodológia pre mladších žiakov","Jazyk a metodológia pre starších žiakov" svojim obsahom a cieľmi zodpovedajú našim požiadavkám a spĺňajú naše očakávania. Dvaja vybratí pedagógovia spĺňajú požiadavky na nich kladené- sú to špeciálni pedagógovia, absolvovali kontinuálne vzdelávanie s názvom " Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ , získali Osvedčenie o vzdelanív anglickom jazykuna úroveň B2 SERR a , učia anglický jazyk na 1. a 2.stupni, sú ochotní sa ďalej vzdelávať, rozširovať si svoje vedomosti, získavať nové skúsenosti a tak prispieť ku kvalitatívnej zmene školy a rozvoju žiakov. Našim cieľomje snaha, ale aj nevyhnutnosť skvalitnenia vyučovania cudzích jazykov na škole. Pobytom v anglicky hovoriacom prostredí chceme dosiahnuť zlepšenie jazykového prejavu vyučujúcich a následne aj žiakov, poznanie kultúry, zvykov a tradícií danejiny . Realizovaním projektu zlepšíme profesijné kompetencie vyučujúcich, skvalitníme vyučovanie cudzieho jazykau detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, u detí s poruchami aktivity a pozornosti. Naše skúsenosti, zručnosti prispejú k premene klasickej školy na modernú, kde sú spokojnížiacii rodičia. Predpokladané výsledky a prínos projektu: Účastníci vzdelávania získajú počas zahraničnej stáže nové vedomosti,zručnosti, rozšíria si obzor o nové trendy vzdelávania, využívania IKT,zlepšia si profesijné i jazykové kompetencie. Získajúskúsenosti, nadviažu kontakty, partnerstvá s kolegami z iných európskychín. To všetkoprispeje kich osobnému rastu askvalitneniu pedagogickej činnosti. Za absolvované vzdelávanie v zahraničí požiadajú o uznanie kreditov. Získané skúsenosti môžu tiež využiť pri 2. atestácii pedagogických zamestnancov. Učiteľ nadšený, zanietený pre svoju prácu, prenáša radosťaj na žiakov, ktorí sa cudzí jazyk učia ľahšie, nenásilne a hravým spôsobom. Aplikovanímmetód a foriem prácepodporujúcich aktívne zapojenie žiakov do vyučovania sazlepšujú výstupy u žiakov, ich výchovno -vzdelávacie výsledky, čo prispeje k lepšej a úspešnejšej adaptácii žiakov po preradení na kmeňové školy. Zároveň to prispeje k pozitívnej spätnej väzbe zo strany rodičov, pedagógov ZŠ v regióne, kam sa žiaci vracajú a posilní to kladné hodnotenie našej školy rodičmi i pedagógmi z okoliaa samotným zriaďovateľom školy. Zo získaných materiálov, ktoré účastníci poskytnú svojim kolegom budú mať úžitok všetci učitelia. Skvalitní sa nielen vyučovanie cudzieho jazyka na škole, ale tiež ďalších vyučovacích predmetov, vypracuje sametodický materiál, ktorý pomôže napr. začínajúcim pedagógom, novým zamestnancom v našom type zariadenia, ale aj skúseným učiteľom. To prispeje to k celkového skvalitneniu vyučovacieho procesu, k šíreniu dobrého mena pedagógov icelej školy. Naše aktivity budú adresovanétiež pedagógom na iných školách, ktorým poskytnuté materiály na stránke "Zborovňa" pomôžu pri každodennej príprave na vyučovanie, tiež žiakom, ktorých zaujmú a motivujú do ďalšieho učenia. Článok v mestských novinách bude zameraný na propagáciu projektu, jeho výsledkov, propagáciu našej školy, výsledkov našej prácea určený preširšiu verejnosť. Článok v Učiteľských novinách a časopise Jazyk a literatúra prinesie informácie o programe Erasmus+, o absolvovanom vzdelávaní, o jeho výsledkoch a bude venovaný predovšetkým odbornej verejnosti. Projekt tiež znamená príležitosť pre šírenie poznatkov ako príklad dobrej praxe pre učiteľov na miestnej a národnej úrovni.
Koordinátor:Zakladná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, ul. Karola Supa 48, Lučenec
Lučenec