Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšujme sa aktívne, využívaním moderných technológií a CLIL
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008837
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11600 €
Sumár projektu:Chcemezlepšiť si našu dôveru a kompetencie v angličtine, aktualizovať metodiku,praktické vyučovacie techniky a zručnosti, skúmať a premýšľať o obsahu kurzu a naše prístupy a postoje k výučbe a štúdiu, chceme si prehĺbiť svoje vedomosti o tom, čo chceme robiť v triede. Ďalším cieľom je diskutovať a zdieľať problémy, nápady, jazyk a techniky s ostatnými, ako sme my z celého sveta. Budeme skúmať spôsoby výučby cross-kultúrneho povedomia v triede, absolvujeme výlety so sprievodcom po dôležitých miestnych pamiatkach v meste Cambridge, Oxford, či Londýn i v Lotyšsku. Kurzy nám poskytnú príležitosť na vybudovanie portfólia autentickými materiálmi na podporu kultúrnej zložky našej výučby. Chceme rozvíjať predstavy o tom, ako používať materiály z kurzov. A v neposlednom rade chceme efektívnejšie zapájať prvky CLIL do výučby ďalších vyučovacích predmetov na škole. Poslaných bude 7 účastníkov, piati do Cambridge na 5 rôznych kurzov a dvaja do Lotyšska. Pri kurze "Language and methodology refresher" sme stanovili ciele po kurze a to inovácia výučby, efektívnejšie používanie nových metód a foriem výučby, zdieľať získané vedomosti aj na medzinárodnej úrovni, jeden z účastníkom je priamym administrátorom projektu etwinning. Vybraní účastníci satýmto kurzom chcú naučiť,využívať moderné nástroje a pomôcky, inovovať aj to, čo už vedia, prepojiť učivo s ineraktívnou tabuľou, čítankami, role-play, dramatizáciou, hramy efektívnejšie a hlavne cielene. Pomocou kurzum"Bringing Britain Culture for life" vytvoríme portfólio s autentickými materiálmi ako podpora kultúrnej zložky výučby. Teda vybraní účastník sa neskôr bude tejto problematike venovať aj so žiakmi. Kurzom "Clil" máme za cieľ efektívnejšie a inovatívne používať prvky CLIL na rôznych vyučovacích predmetoch ako na 1., tak aj na 2. stupni našej školy. Pripravíme si plán aktivít a cielene ich budeme používať aj u viacerých kolegýň, preto vyberáme účastníka, ktorý bude neskôr garantom pre vkladanie CLIL do osnov. Účasťou na kurze v Cambridge si účastníci rozšíria slovnú zásobu pomocou rozoberania rôznych tém, rozvinú si jazykové schopnosti s dôrazom na konverzáciu a počúvanie, zlepšia si výslovnosť pomocou analýzy prízvuku v slovách, problémových zvukov a intonácie, rozšíria si znalosti anglickej gramatiky pomocou komplexných štruktúr a analýzy chýb. Výmenia si nápady a skúsenosti s pedagógmi z ostatných Európskychín, ktorí sa tiež zúčastňujú štruktúrovaných kurzov. Ďalej budú tieto znalosti aplikovať vo vyučovaní, oboznámia žiakov so skúsenosťami, zážitkami, informáciami oine, aj pomocou fotodokumentácie, ktoré zverejniana web stránke, blogoch, časopisoch, budú sa konať workshopy a semináre. Potrebujeme našich žiakov viac motivovať k učeniu, oboznámiť ich s krajinou, našimi skúsenosťami v natívnom prostredí. Máme víziu navštíviť so žiakmi okrem Anglicka, aj iné krajiny, kde angličtina, ani ruština nie je prirodzený jazyk a tak ich čo najviac motivovať zapájať do rôznych projektov cez prostredie etwinningu. Očakáva sa, že účastníci kurzu prinesú do svojej organizácie zefektívnenie vyučovania, z čoho budú mať prospech aj ich kolegovia, žiaci a celá škola. Účasťou na kurze sa otvára pre zúčastnených možnosť nadviazať partnerstvo medzi školami s učiteľmi z iných krajín Európy, ktorí sa tiež zúčastňujú kurzov, alebo so školou v mieste konania kurzu (napr. vo Veľkej Británii). Výsledky si overíme spätnou väzbou z dotazníkov, od lektorov, budeme viac využívať vybavenie školy ako interaktívnu tabuľu a PC, dostupných materiálov a materiály z kurzu. Očakávame zlepšené štúdijné výsledky žiakov, ich spokojnosť s výučbou a motiváciu,lepšie a pestrejšie využitie vyučovacích techník v triede.
Koordinátor:Základná škola, Masarykova 19/A, Košice
Košice