Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderný, inovatívny učiteľ vychováva štastných žiakov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008847
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Projekt "Moderný, inovatívny učiteľ vychováva šťastných žiakov" sme vypracovali aby sme sa pokúsili získať grant z projektu Erasmus+ Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Na Slovensku prešla oblasť vzdelávania mnohými reformami, čo prinieslo do vzdelávania rôzne zmeny metód, foriem, cieľov a obsahu vzdelávania. Zmenila sa úloha učiteľa v triede. Direktívny spôsob vyučovania nahradili humanistické metódy vo vyučovaní. Znalosť cudzích jazykov sa na základe súčasných požiadaviek spoločnosti stala neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na všetkých stupňoch školstva. Preto sa aj v našej škole snažíme pripraviť žiakov na hodinách anglického jazyka, aby dokázali používať cudzí jazyk čo najefektívnešie v reálnom živote. Aby sa nám podarilo naplniť tieto ciele, naši učitelia sa prostredníctvom účasti v rôznych projektoch snažia zlepšiť svoje pedagogické schopnosti. Tohto projektu sa zúčastnia dve kvalifikované učiteľky anglického jazyka v ZŠ Gemerská Poloma - Ingrid Hajdúková a Danka Balážová. Ich účasť v kurzoch "CLIL for Secondary Teachers" a "Methodology&Language for Primary Teachers" im môže pomôcť predovšetkým zlepšiť odborné kompetencie, pripravenosť na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy a zvýšiť kvalitu vo výčbe, čím sa priblížime k cieľu nášho školského vzdelávacieho programu. Tešíme sa na získavanie nových skúseností v oblasti vzdelávania, ktoré budeme môcť aplikovať na našich hodinách anglického jazyka. Veríme, že aj pre našich žiakov budú významným prínosom a že sa im budú oveľa viac páčiť nové tvorivé činnosti ako tie tradičné. Predpokladáme, že žiaci budú viac motivovaní, prejavia väčší záujem o cudzí jazyk a učenie bude pre nich väčšou zábavou. Myslíme si, že účasť na mobilite bude významným prínosom aj pre našu školu, a dá jej to európsky rozmer - zavedením nových prístupov, nápadov a nových teórií vo výučbe anglického jazyka. Vzdelávaním v anglicky hovoriacejine môžeme lepšie porozumieť rozdielom a podobnostiam medzi národmi, čo nám môže pomôcť v budúcnosti nadviazať spoluprácu našej školy so školami z inýchín.
Koordinátor:Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Gemerská Poloma