Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničnou odbornou stážou pre praktický život
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008751
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50249 €
Sumár projektu:Radi by sme zapojili do tohto projektu dva odbory, a to: - hostinský č. 6489H - druhý ročník (6 študentov) - škola podnikania č. 6341M - druhý a tretí ročník (15 študentov). Študenti týchto odborov majú len obmedzené možnosti získať praktické zručnosti v rámci odborného výcviku a tento projekt by im umožnil rozvíjať už nadobudnuté vedomosti s poznatkami z medzinárodného pracovného prostredia. Týmto projektom by sme chceli zabezpečiť odbornú stáž šiestim študentom z odboru hostinský v Maďarsku, v Budapešti a pätnástim študentom z odboru škola podnikania vo Taliansku, v meste Miláno. Odborné stáže by sa realizovali buď v októbri 2015, alebo v apríli 2016 v závislosti od školských činností a od schopnosti prijatia partnerov. Stáže by trvali tri týždne. Hlavné ciele a očakávané výstupy pre odbor hostinský: -umožniť študentom pracovať v medzinárodnom prostredí a takto získať jedinečné odborné skúsenosti v rôznych oblastiach -získať nové vedomosti z odboru hostinský a rozvíjať už nadobudnuté zručnosti a návyky v tomto odbore -oboznámiť sa s chodom reštaurácií a hotelov v Maďarsku, oboznámiť sa s pracovnou morálkou danejiny -získať zručnosť v takých oblastiach, ktoré sú úzko spojené s odborom hostinský: čistiace a pomocné práce, vedenie a príprava rôznych inventárov, príprava príloh, doplnkov a šalátov, úprava polievok., varenie rôznych druhov potravín atď. -v rámci kultúrnych programov sa oboznámiť s históriou Maďarska, osvojiť si nové vedomosti o zaujímavostiach Budapešti, ktoré sú kľúčové v pohostinstve -zlepšiť jazykové kompetencie, osvojiť si terminológiu svojho odboruv anglickom jazyku, rozvíjať komunikačnú zručnosť v interakcii so spolupracovníkmi, s nadriadeným, s hosťami. Hlavné ciele a očakávané výstupy pre odbor škola podnikania: -umožniť študentom pracovať v medzinárodnom prostredí a takto získať jedinečné odborné skúsenosti v rôznych oblastiach -získať nové vedomosti z odboru škola podnikania a rozvíjať už nadobudnuté zručnosti a návyky v tomto odbore -oboznámiť sa s chodom kancelárií v Taliansku, oboznámiť sa s pracovnou morálkou danejiny -získať zručnosť v takých oblastiach, ktoré sú úzko spojené s odborom škola podnikania: spracovanie textu, práce s textovým editorom, organizácia písomného styku, vnútropodnikové písomnosti, príprava marketingového portfólia atď. -v rámci kultúrnych programov sa oboznámiť s históriou Talianska a Milána, osvojiť si nové vedomosti o zaujímavostiach Talianska, ktoré môžu študenti využiť neskôr, napr. na maturitných skúškach z ang. jazyka -zlepšiť jazykové kompetencie, osvojiť si terminológiu svojho odboru v anglickom jazyku, rozvíjať komunikačnú zručnosť v interakcii so spolupracovníkmi, s nadriadeným, s hosťami.
Koordinátor:Sukromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
Giraltovce