Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie pre život
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008753
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:49657 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia je stredná odborná škola so sídlom v Topoľčany, založená v roku 1968. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a jej poslaním je príprava žiakov na výkon konkrétnych ekonomických činností. OA Topoľčany sa snaží zabezpečiť rovnováhu medzi teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, preto podporuje odbornú prax študentov v reálnom prostredí firiem. OA ako organizácia žiadateľa v spolupráci s partnerskou organizáciou ADC College so sídlom v Londýne zorganizuje a uskutoční mobilitu študentov. ADC College je organizácia zameraná na profesionálny rozvoj a jazykovú prípravu, má dlhoročné skúsenosti v oblasti mobilitných programov. Ciele: Cieľom projektu "Vzdelanie pre život"je prepojiť teóriu s praxou a svetom práce, umožniť študentom pobyt v zahraničí spojený s praxou. Študenti budú vykonávať odbornú prax zameranú na výkon administratívnych a ekonomických činností vo firmách v Londýne. Nové pracovné i jazykové prostredie bude obohacujúcou skúsenosťou, účastníci získajú nový pohľad na svet práce v európskom veľkomeste a budú aktívne používať anglický jazyk v reálnom prostredí. Dvojtýždňový mobilitný pobyt podporí i myšlienku multikulturality, zvýši samostatnosť a sebadôveru študentov. Cieľom projektu je tiež prostredníctvom nadobudnutých skúseností a zručností umožniť zúčastneným lepšie uplatnenie na trhu práce v rámci domácejiny aín Európskej únie, nakoľko je dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch s praxou. Projekt je tiež motivačným nástrojom na zlepšenie štúdijných výsledkov žiakov, nakoľko dosiahnuté štúdijné výsledky žiakov sú jedným z kritérií výberu. Počet a profil účastníkov: Účastníci vycestujú v priebehu mesiacov október, november na štvortýždňovú mobilitu. Spolu vycestuje 15 študentov a 2 sprevádzajúce osoby. Všetci účastníci projektu sú študentami študijného odboru 6317 Mobchodná akadémia. Počas štúdia nadobúdajú teoretické vedomosti z odborných predmetov ako sú ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, ktoré majú šancu uplatniť v praktickom predmete fiktívna firma a počas praxe vo firmách. Dôraz je kladený aj na jazykové vzdelávanie, ktoréje podporené predmetom Anglický jazyk v odbore - Business English.Absolvent získava vzdelanie na vykonávanie rôznych ekonomických činností. Účastníci budú vyberaní na základe ich záujmu, dosahovaných štúdijných výsledkov ajazykových zručností, ktorých úroveň bude zistená vstupným testom, pohovorom a esejou. Opis aktivít: Úlohy organizácie žiadateľa, OA Topoľčany: Výber študentov na základe ich záujmu, štúdijných výsledkov a jazykových zručností. Jazyková príprava realizovaná vo forme jazykového kurzu zameraného na konverzáciu a obchodnú angličtinu. Zabezpečiť prednášku o kultúrnych rozdieloch medzi Slovenskom a Veľkou Británioua o rizikách pobytu v cudzej krajine. Zabezpečiť prípravné informačné stretnutie účastníkov a ich rodičov. Zber informácií o študentoch formou dotazníkov, ktoré budú zdrojom pre vhodný výber miesta praxe a hostiteľskej rodiny. Zabezpečiť dopravu do a z Londýna. Zabezpečiť ochranu a bezpečie účastníkov , mentoring a monitoring vo firmách a rodinách prostredníctvom spevádzajúcich osôb. Uverejniť článok v tlači o aktivite, video klip na internete. Vyhodnotiť prínos mobility prostredníctvom dotazníka predloženého študentom a sprevádzajúcim osobám. Zorganizovať besedu o aktivite pre učiteľov a žiakov v odbornom vzdelávaní. Úlohy partnerskej organizácie ADC College: Na základe informácií z dotazníkov zabezpečiť rozmiestnenie študentovvo firmách v Londýne, kde budú absolovovať odbornú stáž. Zabezpečiť prax študentov v oblasti obchodu, ekonomiky, administratívy a korešpondencie. Informovať účastníkov vopred o ich náplni práce, poskytnúť im všetky informácie súvisiace so stážou. Zabezpečiť ubytovanie v rodinách a dopravu v Londýne. Zorganizovať úvodný inštruktážny seminár. Zabezpečiť mentoring a monitoring študentov. Vystaviť a odovzdať účastníkom dokument Europass Mobility a certifikát ADC College. Vyhodnotiť profesný a osobnostný rozvoj účastníkov pred skončením aktivity. Metodológie použité pri realizácii projektu: - dotazníky - pohovor - záznam o priebehu praxe - denník - správa o mobilite Opis očakávaných výsledkov a dopadu a potencionálne dlhodobé prínosy: Vďaka mobilitnej aktivite si študenti rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti, posilnia svoje sebavedomie, zvýšia svoje šance na lepšie uplatnenie na trhu práce v domácom prostredí, kde je dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch so skúsenosťami a jazykovými zručnosťami. Mobilitná skúsenosť zmierni ich obavy vycestovať za prácou do zahraničia, rozšíri im vyhliadky na budúcu kariéru, prispeje ku kultúrnej tolerancii a rešpektu. Šanca zúčastniť sa mobility motivuje ostatných študentov k lepším študijným výsledkom. Projekt posilní dobré meno školy, zvýši záujem o štúdium na OA, ktorá bude trhu práce ponúkať kvalitných a kvalifikovaných absolventov.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
Topoľčany