Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open World of Education
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008754
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:103844 €
Sumár projektu:SOŠ polytechnická Lipt. Mikuláš je odborná škola, ktorá sa vo výzve 2015 rozhodla realizovať mobilitný projekt pre 40 študentov zo študijných odborov Chov koní a jazdectvo, Potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve, Mechanik - elektrotechnik, Mechanik strojov a zariadení a učebného odboru Agromechanizátor, opravár, a to v dvoch turnusoch. Vzdelávacím výstupom projektu u žiakov odboru Chov koní a jazdectvo je získať zručnosti a kompetenciesvojho odboru, a to najmä žiaci sú schopní vykonávať odborné práce pri čistení, kŕmení a ošetrovaní koní, vykonávať praktickú činnosť jazdca, vykonávať pomocné práce pri odborných činnostiach, ako je podkúvanie, pomoc pri službách v agroturistike a výučbe jazdy na koni, označovanie koní. Vzdelávacím výstupom odboru Potravinárstvo - je overenie a získanie nových vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti výroby pekárenských alebo mäsových výrobkov, žiaci sú schopní zvoliť si vhodné suroviny a metódu výroby pre rôzne typy pekárenských alebo mäsových výrobkov, sú schopní použiť receptúry a sú schopní vytvoriť inovatívne recepty a metódy výroby pekárenských alebo mäsových výrobkov. Vzdelávacím výstupom žiakov odboru Mechanik - elektrotechnik je získanie a overenie si vedomostí, zručností a kompetencií v danom odbore. Žiaci ovládajú základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, poznajú materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike a sú schopní samostatne riešiť elektrotechnické a elektronické obvody, opraviť jednotlivé časti strojov,ich zariadení a systémov,poznajú a sú schopní použiť základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania. Vzdelávacím výstupom odboru Mechanik strojov a zariadení je zvládnutie obrábania ručným náradím, žiaci sú schopní zvládnuť jednoduché opravy strojov a zariadení, pripraviť náradie a stroje na prácu, nastaviť ich pracovné časti a preskúšať ich, vykonávať jednoduchšie opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel. Vzdelávacím výstupom učebného odboru Mechanizátor, opravár je porozumenie technickej dokumentácie, žiaci sú schopní rozoznať osivá a rastliny miestnych poľnohospodárskych plodín, urobiť základnú údržbu a ošetrenie strojov podľa návodu na obsluhu, obsluhovať kolesový traktor, vykonať jednoduchšie opravy poľnohospodárskych strojov, viesť prvotnú evidenciu o vykonaní práce. V oblasti získania jazykových a interkultúrnych zručností žiaci získajú dostatočnú slovnú zásobu a schopnosť ovládať cudzí jazyk na účely bežného dorozumenia. V oblasti správania nám záleží na tom, aby žiaci získali schopnosť celoživotného vzdelávania s ohľadom na vývoj a technický pokrok v študovanej problematike, aby si vypestovali empatiu, toleranciu a prosociálne správanie k spolužiakom. Odborná stáž sa uskutoční v okolí mesta Chateauroux vo Francúzsku v dvoch turnusoch. 1. turnus sa uskutoční od 20. 09. 2015 do 10.10. 2015 a zúčastnia sa ho 10 žiaci odbochu Chov koní, 5 žiaci odboru Potravinár, 3 žiaci odboru Mechanizátor, opravár a 2 žiaci odboru Mechanik, elektrotechnik. 2. turnus sa uskutoční od 20. 06. 2016 do 10. 07. 2016 a zúčastnia sa ho 10 žiaci odboru Chov koní, 5 žiaci odboru Potravinárstvo, 3 žiaci odboru Agromechanizátor, opravár a 2 žiaci odboru Mechanik strojov a zariadení. V rámci prípravnej fázy žiaci obidvoch turnusov absolvujú jazykovú prípravu - základy francúzštiny a doplnkové hodiny anglického jazyka, ďalej účastníci absolvujú kultúrnu prípravu, aby teoreticky poznaliinu a ľudí, kde budú absolvovať pracovnú stáž a aby si uvedomili a poznali kultúrne rozdiely medzi našimi národmi, a podľa svojich odborov a podľa pracoviska, kde budú zaradení, absolvujú odbornú prípravu, aby boli čo najlepšie a najpresnejšie pripravení na pridelenú prácu a aby rozumeli, aké vzdelávacie výstupy majú dosiahnuť. V rámci prípravnej fázy budú so žiakmi podpísané zmluvy o stáži, zabezpečíme im cestovné lístky či už na vlak, lietadlo, miestu dopravu atď, ubytovanie v priebehu stáže ako aj cez víkendy, stravu počas celého pobytu, a poistenie. Realizačná fáza má 23 dní, v rámci ktorej v pracovné dni budú žiaci vykonávať odbornú stáž za účelom dosiahnutia stanovených vzdelávacích výstupov, a cez víkend budú poznávať krásy hostiteľskejiny. Sprevádzajúcimi osobami bude učiteľ odborných predmetov alebo majster odborného výcviku, a učiteľ jazykov, ktorí budú v priebehu mobility kontrolovať plnenie zadaných úloh, a budú pomáhať riešiť prípadné problémy, budú vykonávať mentoring a tutoring. V hodnotiacej fáze učitelia vyhodnotia projekt, nakoľko naplnil stanovené ciele, a ako žiaci pripravia prezentácie, kde predstavia svoje pracoviská, úlohy a ako sa s nimi vysporiadali. Projekt bude prezentovaný na stránkach školy, miestnych novín, odborných časopisov a poinformujeme aj primátora mesta. Od stáže očakávame, že žiaci získajú čo najviac skúseností zo zahraničných firiem, aby sa naučili nové výrobné postupy, ktoré môžu ďalej uplatniť vo svojom odbore a v budúcom zamestnaní.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš