Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopravári v Budapešti
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008768
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68658 €
Sumár projektu:Našim každoročným cieľom s realizovaním mobilitných projektov je, aby sme vytvorili príležitosť pre našich študentov na zdokonalenie sa vo svojich odboroch. Počas zahraničnej praxe študenti majú možnosť osvojiť si nové metódy, techniky vo svojom odbore, vyskúšať v rámci školskej povinnej praxe nepoužívaných vyspelých technológií. Ďalej zahraničná odborná prax vytvára možnosť na osvojenie si takých odborných zručností, ktoré okolité podniky, spoločnosti nie sú schopné vytvárať, pretože nemajú na to dostatočné vyspelé technické, technologické zariadenia ani finančné kapacity. Ciele projektu sú, aby účastníci získali nové vedomosti v reálnom zahraničnom podniku. V odbore Technika a prevádzka dopravy v smerovaní Prevádzka a údržba cestných vozidiel majú: - oboznámiť sa s metódami a technológiami diagnostiky cestných vozidiel - vedieť výpočítať statické zaťaženie nápravy - získať vedomosti o oprave a údržbe dopravných prostriedkov, strojov a zariadení, - oboznámiť sa s riadením a evidovaním pracovných operácií v doprave - oboznámiť sa so zabezpečením a organizovaním práce v dieľňach na opravu a údržbu vozidiel - zdokonaľovať sa v používaní meracích prístrojov a novodobej testovacej techniky, - získať vedomosti o vypracovaní plánu periodickej údržby. V odbore Prevádzka a ekonomika dopravy v smerovaní Cestná doprava a preprava majú: - ovládať charakteristiku dopravných prostriedkov a podmienokich prevádzkovania, - získať vedomostí od založenia až po prevádzkovanie dopravnej firmy, - získať poznatky o obchodného a finančného riadenia zahraničnéhopodniku - získať prehľad vo vypracovaní prepravnej zmluvy, vrátane prepravných podmienok, - získať prehľad pri kalkulácii nákladov na vozidlo,pri príprave prepravných plánov a cestovných poriadkov, - získať prehľad vo vypracovaní plány údržby. V odbore Dopravná akadémia v smerovaní Zasielateľstvo a logistika v doprave majú: - získať vedomostí o základných druhoch dopravných a prepravných prostriedkov, - ovládať charakteristiku tovaru z pohľadu vlastností, hodnotenia, ochrany a podmienok prepravy, - získať prehľad pri kalkulácii nákladov na prepravu, - získať prehľad o vypracovaní a vyfakturovaní prepravnej zmluvy, - získať prehľad pri spracovaní colných a prepravných dokladov, - získať poznatky o rôznych druhoch poistení pri jednotlivých druhoch dopravy - získať prehľad o zostavení prepravných plánoch. V odbore Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách v smerovaní informačné technológiev doprave majú: - sa oboznámiťso strojovým a softvérovým vybavením podniku, - sa oboznámiťs elektronickými obvodmi, zapájanie elektronických obvodov, - spoznať fungovanie meracích prístrojov, osvojiť si vedomosti o meraní parametrov na klasických telekomunikačných zariadeniach, - získať prehľad o zabezpečovacích, informačných a komunikačných systémoch v doprave, o ich prevádzke a údržbe - získať vedomosti o analógových a digitálnych elektronických obvodoch s aplikáciami na výpočtovú a telekomunikačnú techniku, - získať základné vedomosti o kabelážoch na siete LAN a setí FTTX a o ich projektovaní. Horeuvedené ciele vychádzajú z potreby účastníkov, ktoré sú nasledovné: - študenti na škole nemajú možnosť oboznámiť sa a pracovať s najmodernejšími technológiami v danom odbore - študenti potrebujú také príležitosti, ktoré im umožňujú lepšie porozumenie inej kultúry, identity, pracovnej morálky, národnosti - študenti potrebujú možnosti na vytváranie zahraničných kontaktov - účastníci projektu doteraz nemali žiadnu príležitosť na to, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť na slovenskom, alebo na európskom trhu práce. Zahraničnú odbornú stáž by sme chceli realizovať v Budapešti, v Maďarsku. Na stáži by sa zúčastnilo 30 študentov zo štyroch študijných odborov. Predpokladaný termín stáže je september alebo október 2015. Pracovným jazykom bude anglickýjazyk.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
Košice