Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cestovný ruch očami mladých v EÚ
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008769
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41724 €
Sumár projektu:Projekt Cestovný ruch očami mladých v EÚ je určený pre žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu Nitra, ktorá už niekoľko rokov spolupracuje so strednými odbornými školamiv zahraničí v oblasti cestovného ruchu. Škola má taktiež vybudované stabilné partnerstvá so zamestnávateľmi – reštauračnými zariadeniami – kde študenti zbierajú cenné praktické skúsenosti. Cieľom týchto partnerstiev je pripraviť absolventa pre podmienky praxe v súlade s požiadavkami trhu na Slovensku. Realizáciou projektu budeme napĺňať stratégiu školy, predovšetkým implementáciunových vyučovacích metód zo zahraničia v oblasti praktického vyučovania, internacionalizáciu vzdelávania v odborných predmetoch azvýšiť kompetencie pedagogických zamestnancov na používanie nových metód, hodnotenia vzdelávania a riadenia procesov. Cieľ projektu - realizovaním projektu chceme podporiť získanie praktických zručností uskutočnením kvalitnej zahraničnej praxe a umožniť rozvoj odborných skúseností, odlišných postupov pri výkone profesie, získať zručnostiv oblasti gastronómie a hotelových služieb, upevniť osobný rozvoj študentov v prístupe ku klientom, posilniť spoluprácu a vytvoriť integritu v rámci služieb cestovného ruchu v rámci EÚ, získať zručnosti a vedomosti, ktoré vyžaduje prax a tým si zvýšiť uplatniteľnosť na európskom trhu práce. Zároveň stáž má byť aj praktická pomoc pri zvládaní učiva a jej využitie pri záverečných a maturitných skúškach. Projektu sa zúčastní 24 žiakov.Sú to žiaci 2.-4. ročníkov odborov Služby v cestovnom ruchu, Čašník a servírka, Kuchár. Súčasťou študijných plánov uvedených odborov je aj povinná odborná prax a odborný výcvik, pri ktorých získavajú praktické zručnosti súvisiace s teoretickou výučbou, počas praxe sa zoznamujú s reálnym prostredím práce.Projekt odráža potreby žiakov všetkých uvedených odborov pri získavaní vedomostí a predovšetkým praktických zručností, okrem toho u žiakov zvyšuje sociálne spôsobilosti, ako samostatnosť, schopnosť pracovať v cudzom prostredí. Počas stáže si rozšíria jazykové kompetencie v jazyku hostiteľskýchín a v anglickom jazyku, ktorý bude komunikačným jazykom počas projektu. Hlavnými aktivitami projektu je stáž odborného vzdelávania pre žiakov, stáž je realizovaná v Českej republike a v Maďarskej republike.Rozsah stáže pre obeiny je 14 dní. Zameranie aktivity podľa učebných a študijných odborov účastníkov: Služby v cestovnom ruchu - spoznať užšie okolie danej lokality pobytu,typické jedlá danej lokality pobytu - naučiť sa slovné zvraty o lokalite pobytu v rečimaďarskom jazyku - spoznať osobitosti regiónov, systém práce v zariadeniach CR so zreteľom na ich špecifiká - získať zručnosť v sprevádzaní klientov po pamiatkach v oblasti Kuchár - spoznať suroviny formou ochutnávania, zamerať sa na tradičné suroviny z oblasti - naučiť sa úpravu a prípravu jedál zo syra, mäsité jedlá, prílohy, múčniky charakteristické pre miestnu kuchyňu - oboznámiť sa s prípravou jedál s použitímvína charakteristického pre danú oblasť a snúbenie jedál s vínom Čašník - zdokonaliť sa v obsluhe, dokončovaní jedál pred hosťami, degustácie jedál a podávanie vína k jedlám vo vínnych pivniciach - prehĺbiť si zručnosť v baristike - získať skúsenosti pri slávnostnej obsluhe Očakávané výsledky - získanie odborných vedomostí a praktických zručností, zlepšenie vzdelávacích výsledkov - zlepšenie spôsobilosti v komunikácii s klientami a zamestnancami v anglickom jazyku, resp. českom alebo maďarskom jazyku - zmeny postojov k práci a činnostiam v službách cestovného ruchu a spôsobe prístupu ku klientom - osvojenie si vystupovania pred klientom - zodpovednosť za svoju prácu, akceptáciu autority nadriadeného - spoznajú rozdiely medzi slovenským cestovným ruchom a prácou v cestovnom ruchu v Českej resp. Maďarskej republike Dopad na účastníkov projektu: - zvýšia siodbornosť - budú vedieť profesionálne komunikovať s klientmi - zlepšia si sociálne vzťahy s nadriadenými a kolegami na pracovisku - na základe absolvovania stáže získajú zručnosti a vedomosti, ktoré vyžaduje prax a tým si zvýšia uplatniteľnosť na európskom trhu práce - zlepšia si sociálne kompetencie - zlepšenie zručností pri používanie českého, maďarského a anglického jazyka Dopad na zapojené organizácie Žiadateľ projektu realizovaním projektu bude mať rozhľadenejších študentov, ktorí budú šíriť svoje skúsenosti v rámci školy, pričom cieľovou skupinou budú žiaci i pedagogickí zamestnanci. Škola na základe skúsenosti stáže bude korigovať ŠkVP pre odborné predmety a odbornú prax.Výstupy účastníkov projektu (prezentácie) využije ako učebné pomôcky do školskej knižnice. Partneri projektu získajú organizačné skúsenosti pri realizácii pobytu zahraničných žiakov,postrehy od účastníkov k obsahu stáže, ktoré môže infiltrovať do predmetu odborná prax na škole. Získajú partnerskú školu s ktorou môžu koordinovať a zlepšovať obsah odborných predmetov a odbornej praxe.
Koordinátor:Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
Nitra