Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná mobilita ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rozvoja žiakov a pedagógov školy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008797
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48412 €
Sumár projektu:Projekt je určený pre 15 žiakov a 8 zamestnancov školy. Pri stáži žiakov počítame s dvoma sprevádzajúcimi osobami z radov zamestnancov školy. Skupina žiakov bude tvorená žiakmi v nasledovnom zložení: 5 žiaci z odboru strojný mechanik, 5 žiaci z odboru kuchár a5 žiaci z odboru kaderník.Predpokladom účasti žiakov na stáži budú ich dobré študijné výsledky, pracovné zručnosti a návyky, aktívny a zodpovedný prístup k úlohám a povinnostiam a v neposlednom rade komunikatívnosť a osobná motivácia. Pracovná skupina zamestnancov bude tvorená odbornými vyučujúcimi, resp. majstrami odborného výcviku z odborov strojný mechanik, kuchár, kaderník. Tejto stáže sa zúčastní aj riaditeľ školy, ktorý je hlavným manažérom školy a zároveň odborným vyučujúcim. Projekt je zameraný na mobilitu žiakov a zamestnancov školy s cieľom zvyšovania ich odborných vedomostí, zručností a kompetencií so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj a inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Z hľadiska ďalších cieľov školy sa projekt orientuje na internacionalizáciu vzdelávania a na implementáciu inovatívnych trendov v odbornom vzdelávaní a príprave do školského vzdelávacieho programu. Projekt sa zameriava na potreby účastníkov, ktoré vychádzajú z interakcie k ich odbornej príprave a profesionálnym, jazykovým a osobným spôsobilostiam. Ide najmä o potrebu vzdelávania sa vo svojom odbore, rozvíjania odborných zručností v odlišnom prostredí a podmienkach. Dôležitým sa stáva i akcent napotrebu zdokonaľovania sa v cudzích jazykov, získavania poznatkov o iných kultúrach a o spôsobe života v ostatnýchinách EÚ a na potrebu nájsť si svoje miesto a uplatnenie v živote. Zahraničná stáž podporí u účastníkov mobility zmysel pre multikulturalitu a toleranciu a rešpektovanie iných národov a kultúr. Žiaci i zamestnanci školy nadviažu nové priateľské a profesijné kontakty užitočné pre ich ďalší vývoj, sebarealizáciu a vzájomnú spoluprácu. Škola získa nových zahraničných partnerov, zviditeľnísa navonok a zároveň sa podporí kvalita odbornej prípravy v škole. Cieľovoukrajinou pre obe zahraničné stáže bude Portugalsko. Predpokladaný termín konania mobility zamestnancov školy je 20.04.2016 až01.05.2016. Žiaci sa stáže zúčastnia v termíne od 08. 05.2016 do 28.05.2016.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, 936 01 Šahy
Šahy