Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Be ready for real business
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008829
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29110 €
Sumár projektu:Projekt Be ready for real business reaguje na potreby zvýšenia podielu praktickej zložky odborného vzdelávania prostredníctvom implementácie duálneho vzdelávania do výučby a jeho posilňovania v už existujúcej duálnej výučbe. Prvým hlavným cieľom tohoto projektu je umožniť šiestim žiakom pomaturitného vyššieho odborného štúdia zúčastniť sa dvojmesačnej stáže v spoločnosti Deutsche Telekom, kde budú pracovať na reálnych úlohách, ktoré boli zadané zákazníkmi, čím si zlepšia svoje odborné vedomosti a zručnosti v odbore IT, mäkké zručnosti pri komunikácii so zákazníkmi a kolegami i účasťou na každodennom pracovnom živote vo firme a tiež komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Druhým hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu duálneho vzdelávania na Slovensku prostredníctvom prenosu dobrých skúseností z Nemecka -iny, ktorá má s duálnym vzdelávaním približne 25-ročné skúsenosti. Tieto skúsenosti získajú učitelia, ktorí sa zúčastnia duálneho vzdelávania v spoločnosti Deutsche Telekom i v partnerskej škole tejto spoločnosti v Mníchove. Projektu sa zúčastnia v období august - september 2015 šiesti študenti druhého ročníka pomaturitného vyššieho odborného štúdia s dobrými študijnými výsledkami a dostatočnou úrovňou cudzojazyčnej komunikácie. Druhou cieľovou skupinou budú dve skupiny po dvoch učiteľov odborných hard-skillových alebo soft-skillových predmetov, ktorí vyučujú vo vyššom odbornom štúdiu. Stáž prvej skupiny učiteľov je plánovaná v mesiacoch október-november 2015. Druhá skupina sa zúčastní stáže v mesiacoch február-marec 2016. V rámci aktivity A1 budú študenti umiestnení do prevádzok firmy Deutsche Telekom v mestách Weingarten, Mníchov, Drážďany a Darmstadt. Prostredníctvom poradcov pri vzdelávaní budú pridelení do jednotlivých tímov, kde budú vykonávať úlohy týkajúce sa správy operačných systémov, databáz, dátových úložísk, hardvéru a počítačových sietí a tiež úlohy zamerané na zákaznícku orientáciu, projektové riadenie a procesný manažment. Ich práca a progres budú hodnotené na týždennej báze na základe podkladov od tímových lídrov a poradcov vo vzdelávaní.Po ukončení stáže získajú študenti certifikát o absolvovaní stáže, dokument Europass Mobility a hodnotenie, ktoré bude akceptované a zaznamenané v klasifikácii študentov na Slovensku. V rámci aktivity A2 navštívia učitelia vo vyššom odbornom vzdelávaní pracoviská firmy Deutsche Telekom, kde budú sledovať (hospitovať) praktickú výučbu vlaboratóriách a v reálnej prevádzke, budú komunikovať s inštruktormi v duálnom vzdelávaní a vymieňať si skúsenosti z dobrej praxe. Títo učitelia tiež navštívia partnerskú školu spoločnosti Detusche Telekom v Mníchove, kde budú sledovať teoretickú výučbu v duálnom vzdelávaní, komunikovať s učiteľmi a vymieňať si skúsenosti z dobrej praxe. S touto školou plánujeme rozvinúť partnerské vzťahy a v budúcnosti s ňou realizovať spoločné projekty. Výstupom učiteľskej stáže budú návrhy na zmenu Školského vzdelávacieho programu a to najmä zmeny v organizácii výučby, obsahu výučby, metódach a formách výučby. Tieto zmeny budú v miere, ktorú dovoľuje legislatíva, zapracované v ďalšom školskom roku do Školského vzdelávacieho programu. Prínosom projektu budú kvalitne pripravení študenti, ktorí budú ďalej šíriť skúsenosti nadobudnuté na praxi, budú sa zúčastňovať prezentačných aktivít duálneho vzdelávania a motivovať aj ďalších študentov k účasti na tomto type vzdelávania. Ďalším prínosom bude skvalitnenie školského vzdelávacieho programu pre existujúce duálne vzdelávanie na našej škole, čo bude mať vplyv na vyššiu zamestnanteľnosť absolventov tohoto štúdia, znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí a tiež zladenie školského vzdelávacieho programu s požiadavkami trhu práce v západnýchinách EÚ.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Košice