Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budujeme modernú Európu - prinášame kreatívne a inovatívne riešenia
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008839
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58238 €
Sumár projektu:Tak ako po minulé roky sme sa rozhodli tento projekt realizovať pre žiakov našej školy. Projekt spočíva v nových technológiách IP telefónie, ktorá v dnešnej dobe pomaly ale isto nahrádza klasické pevné telefónne linky. Cieľom projektu je žiakom priblížiť IP telefóny a hlavne technológiu, ktorá je súčasťou tejto problematiky. Vzhľadom k tomu že žiaci našej školy sa zameriavajú na IT technológie je potrebné aby získali potrebné zručnosti a nové vedomosti ohľadom z tejto oblasti. Partneri, ktorých sme si na projekt vybrali sú nám schopní zabezpečiť všetky potrebné informácie pre žiakov našej školy a prakticky aj realizovať samotné navrhnutie tejto IP telefónie, navrhnutie potrebných sieťových prvkov na správne fungovanie IP telefónnej siete a v neposlednom rade nastavenie sieťových aktívnych prvkov a sieťových protokolov. V súčasnej progresívnej dobe IT veľa spoločností, škôl, inštitúcií využíva služby IP telefónov a preto nám táto téma prišla ako vhodná pre použitie v tomto projekte. Žiaci získajú prehľad o súčasných trendoch používaných na trhu o výhodách a nevýhodách tejto telefónii. Pre tento projekt budeme robiť výber s pomedzi všetkých študijných odborov, ktoré naša škola ponúka. Na počtoch žiakov sme sa dohodli nasledovne: Do VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky a Stredni skola teleinformatiky, Ostrava, prispevkova organizace vyberieme žiakov z dvoch odborov Mechanik počítačových sietí (MPS) a Technik informačných a telekomunikačných technológií (TITT). Do oboch škôl vyšleme skupinu podesiatich žiakov. V jednej desaťčlennej skupine bude päť žiakov z odboru MPSa päť žiakov z odboru TITT. Po minulé roky sme posielali iba skupinu piatich žiakov a takto by sme chceli ponúknuť možnosť vzdelávania sa v rámciín EU viacerým žiakom, keďže je o projekty tohoto typu u nás na škole čoraz väčší záujem. Do Andreas-Gordon-Schule v Nemecku vyšleme skupinu dvanástich žiakov. Tiež bude skupina pozostávať s odborov MPS a TITT, ale budú do tejto skupiny zaradení žiaci s odboru Pracovník marketingu mobilného operátora (PMMO) a Klientský manažér pošty (KMP). Žiaci z týchto spomínaných odborov budú mať za úlohu robiť prieskum trhu na dopyt a požiadavky pre IP telefóniu. Žiaci s technických odboroch TITT a MPS budú realizovať samotné prevedenie, návrh IP telefónov, ich inštaláciu a nastavenie samotných telefónov a zariadení. Výsledky budú pozostávať z dokumentácii, ktorá bude obsahovať postup pri zavádzaní, realizovaní a konfigurácie potrebných sieťových prvkov. Ďalším výstupom bude prezentácia s daného pobytu. Dokumentácia bude doplnená aj o propagačné materiály v ktorých budú spomenuté výhody použitia tejto technológie a celková cenová kalkulácia pre zavádzanie do podnikov a firiem. Všetky spomenuté dokumenty budú zverejnené na stránke našej školy a budú k dispozícii pre širokú verejnosť. Samotný projekt je stavaný na požiadavky poskytovateľov internetových a telefónnych služieb. Vzhľadom k tomu že naši žiaci chodia v rámci odbornej praxe do rôznych firiem, ktorých sa táto problematika týka im bude nápomocný v ich ďalšom vzdelávaní a budúcom povolaní.
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Banská Bystrica