Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie pre prax
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008867
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:80428 €
Sumár projektu:V rámci tohto projektu 16-16 študentov vo veku 17-18 rokov odboru 2413 K Mechanik strojov a zariadení vycestuje do Talianska na 3-3 týždne v dvoch turnusoch za sebou. Študent daného odboru disponuje so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Je schopný vykonávať obsluhu CNC obrábacích strojov účelne a hospodárne prevádzkovať používané zariadenia.Najdôležitejšie ciele projektu:- rozšíriť odbornú slovnú zásobu,- zdokonaliť sa v rámci odboru mechanik strojov a zariadení,- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,- samostatne predkladať návrhy na výkon práce,- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým,- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,- rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve,- ovládať nové spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,- vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení podľa príslušného odboru,- diagnostikovať a odstraňovať chyby na strojoch a zariadeniach,- vykonávať obsluhu CNC obrábacích strojov účelne a hospodárne prevádzkovať používané zariadenia.Taliansko nás zaujalo hlavne z dôvodu nedávnej novinky firmy, ktorá je lídrom na trhu navrhovania a výroby karburátorov pre tímy pretekárskych motokár. Spoločnosť nedávno investovala do obrábacích strojov CNC značky a profituje z vyššej rýchlosti, presnosti a účinnosti. Nedávno spoločnosť vyrobila aj súčiastky do motorov na motocyklové závody série Moto 3 a dokonca prerobila diely historického monopostu Ferrari F1. Na základe vysokej úrovne využitia obsluhy CNC strojov sa stala tátoina príťažlivou pre mladú generáciu, a tak sa neustále zvyšuje aj ich tendencia štúdia cudzieho jazyka. Z dôvodu vysokej miery nezamestnanosti, veľa absolventov našej školy odchádza do zahraničia, táto možnosť spoznania práce v inejine je preto nevyhnutná pre dnešnú generáciu. Umožní nielen vytvoriť zoznam kompetencií, ktoré potrebuje študent zdokonaliť a osvojiť si, aby mal miesto v akejkoľvek vyspelej európskej krajine, ale práve na základe osvojených kompetencií sa vyrovnajú možnosti aj pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín, ktorí by pravdepodobne mali veľmi nízku šancu na získanie zamestnania v zahraničí práve z dôvodu chýbajúcej investície.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné
Humenné