Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recyklácia- renesancia-reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie)
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008871
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34900 €
Sumár projektu:Projekt s názvom Recyklácia - renesancia -reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie) zastrešuje aktivity realizované medzi Strednou priemyselnou školou zo Svidníka a jej partnerskou školou Krakowskie Szkoly Artystyczne v Krakove. Obidve školy sú umelecky zamerané. SPŠ vo Svidníku ponúka možnosti štúdia odevného dizajnu, propagačnej grafiky, grafického a priestorového dizajnu , ako i špecializačné štúdium modelovanie a navrhovanie odevov a grafika vizuálnych komunikácií. Krakowskie Szkoly Artystyczne (KSA) v Krakove sú prestížnou školou nielen v Poľsku a poskytujú vyšší stupeň vzdelania v odevnom dizajne (Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru) , v umeleckej fotografii ( Szkola Kreatywnej Fotografii), vo vizuálnom merchandisingu (Szkola Vizual Merchandisingu),v interiérovom dizajne a architektúre (Szkola Wnetrz i Przestrzeni), ako i v hereckom umení (Szkola Aktorska). KSA je v projekte partnerskou organizáciou,ktorá zabezpečív priestorochsvojej školy celú odbornú prípravu účastníkov projektu a tým aj ich profesijný rast. Účastníkmi projektu budú 20 študenti SPŠ zo Svidníka, ktorí študujú odevný dizajn , propagačnú grafiku, grafický a priestorový dizajn, prípadne grafiku vizuálnych komunikácií. Projektu sa zúčastnia v dvoch turnusoch, zakaždým v počte 10 žiakov a jeden pedagogický dozor z vysielajúcej organizácie. Prvá stáž bude zameraná obsahovo na odevný dizajn, na realizáciu papierových modelov a ich následnévyužitie v rámci interdisciplinárnych vzťahov s vizuálnym merchandisingom a fotografiou. Druhá stážbude tvorená prevažne študentmi odboru propagačnej grafiky, preto sa bude orientovať naumeleckú fotografiu a jej následné využitie vo vizuálnom merchandisingu v podobe konceptuálneho riešenia obchodnýchpriestorov a výkladov. S tým súvisia základné ciele projektu, ktorými sú odborná prípravaštudentov azvládnutiea využitie získaných vedomostí a zručností pri navrhovaní, konštruovanímodelov a kolekcií, ich zdokumentovanie, práca s fotoaparátom v exteriéroch aj interiéroch a následná grafická úprava do hotového grafického produktu – katalógu, ako aj vizuálne riešenie obchodného priestoru (výkladu). Zároveň je to možnosť získania nových inšpirácií, pohľadov, vnímania a využívania nových módnychtrendov pri formovaní módy i pri realizácii grafického vizuálu v rámci svojho študijného odboru , ale aj ich umelecké presahy do iných oblastí umenia. Móda a fotografia budú tými prostriedkami, ktoré sa môžu kreatívne uplatniť v oblasti vizuálneho merchandisingu a tým poskytnúť žiakom nové možnosti uplatnenia a rozšírenia pôsobnosti. Okrem toho je v oboch stážach dominantný aspekt kreativity, a v prípade prvej stáže aj aspekt ekologický, nakoľko modely budú zrealizované z recyklovateľného papierového materiálu. Očakávaným výsledkom projektových aktivítteda budú hotové výstupy v podobe odevu (10modelov), umeleckýcha modelingových fotografií, videoprezentácie, katalógov, ako i fotodokumentácia zpriebehu stáží a všetkých jej výsledkov.Všetky informácie budú postupne zverejnené v tlačových a audiovizuálnych médiách, na sociálnej sieti i na webovej stránke školy. Súčasťou ich následnej prezentácie budú aj módne prehliadky , súťažné prehliadkyv odevnom dizajne, v umeleckej fotografii ako i prezentačné výstavy v priestoroch školy alebo v meste. Za dlhodobý prínos možno považovať získané skúsenosti a kompetencie, ktoré budú žiaci uplatňovať pri svojom ďalšom odbornom raste a predpokladáme, že aj po skončení štúdia na našej škole, budú mať študenti oveľa väčšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce práve v umeleckých agentúrach, odevných firmách,ale aj pri pokračovaní v štúdiu na vysokých školách umeleckého zamerania. V neposlednom rade je projekt prínosom aj v rámci interkulturálnych a jazykových vzťahov. Mladí ľudia majú možnosť spoznávať inú kultúru, národ, jeho tradície, históriu, spoznávať kultúrne a historické pamiatky a zažívať autentickú atmosféru Krakova. Je to možnosť nadviazať nové kontakty, priateľstvá s poľskými, ale aj inými zahraničnými študentmi a tak získať jazykové schopnosti a zručnosti a overiť si ich v priamej komunikácii.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
Svidnik