Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šanca pre minority
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA104-008581
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22784 €
Sumár projektu:Projekt „Šanca pre minority“ je zameraný na zvýšenie odbornosti a kompetencií vybraných pracovníkov/lektorov oz TĽUR formou účasti naštrukturovanom kurze a následne na ich aktívnu prácu s minoritnými skupinami spoločnosti pri výučbe ľudových remesiel. Zároveň projekt zvýši úroveň jednej z hlavných aktivít nášho združenia – starostlivosť o minoritné skupiny občanov Podávaný projekt sleduje modernizáciu a internacionalizáciu vo formách a obsahu výučby. Naša inšitúcia sústavne zaznamenáva systematický nárast vodovzdávanej kvalite, aj škálou ponúkaných možností. Ciele projektu by sa dali najlepšie charakterizovať vedomou a v rámci inštitúcie celoplošnou implementáciou vedomostí, zručností a skúseností nadobudnutých našimi účastníkmi na medzinárodných kurzoch s významným dopadom na iných účastníkov, inštitúciu a cieľové skupiny reprezentované učiacimi sa a koniec-koncov i širšou verejnosťou.Novonadobudnuté vedomosti, zručnosti, návyky a skúsenosti budú východiskovým bodom pre aktualizáciu vzdelávacíchprístupov a následne sa budú prenášať aj na učiacich sa, ktorí tak dostanú šancu nato, aby sa im dostalo adekvátnejšejprípravy na náročné podmienky pracovného trhu. V rámci potreby celkovej implementácie získaných kompetencií do štruktúr našej vzdelávacej inštitúcie bude vedená komplexná predpríprava účastníkov formou mentoringu, špecifikáciou možných rizík, no najmä dôkladným osvojením si nosných tém projektu účastníkmi a monitoringom počas projektových aktivít. Príprava bude takisto spočívať v determinácii očakávaných výstupov účastníkmi ešte pred začatím hlavných projektových aktivít. Výstupné aktivity (minisemináre, porady, písomná správa,)zabezpečia dôkladnú spätnú väzbu a stanú sa odrazovým mostíkom pre ďalšie aktivity a prípadné projekty inštitúcie. Priamymi benefitmi pre našich účastníkov bude zvýšenie ich profesionálnych schopností, sebavedomia, získanie nových kontaktov, či zaznamenávanie ich progresu formou európskych certifikátov a nástrojov. Z toho budú prirodzene plynúť benefity a výhody pre učiacich sa, aj vzdelávaciu inštitúciu ako takú s očakávaným dlhodobým efektom.
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
Leopoldov