Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informačné technológie a kreativita v modernizácii výučby anglického jazyka
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA104-008806
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5630 €
Sumár projektu: Naša jazyková škola má dlhoročnú tradíciu a skúsenosti vo výučbe cudzích jazykov, ale uvedomujeme si, že v dnešnej modernej spoločnosti tradícia nestačí a je preto veľmi dôležité držať krok s novými trendmi a prinášať nové nápady a technológie, aby sa učenie cudzích jazykov stalo nielen zaujímavejším ale aby rozvíjalo aj iné zručnosti a kompetencie našich učiacich sa. Našim cieľom je poskytovať aktuálne a moderné formy vzdelávania dospelých prostredníctvom IKT a kreativity. Uvedomujeme si, že pre uplatnenie našich študentov na trhu práce je veľmi dôležité, aby poznatky, ktoré im poskytujemeboli aktuálne, moderné, dlhotrvajúce ale na druhej strane aby ich mohli získať zábavným a prirodzeným spôsobom a to tak, že by si ani neuvedomovali, že sa učia. To je jeden z hlavných dôvodov prečo by sme ocenili možnosť zlepšiť zručnosti našich lektorov práve v týchto aspektoch, preto sme dôkladne zvážili výber jednotlivých štruktúrovaných kurzov, ktoré sa zameriavajú na využitie moderných technológii vo vyučovacom procese, čo si myslíme, že zvýši počítačovú gramotnosť predovšetkým dospelých sa učiacich, ktorí doteraz nemali možnosť pracovať s interaktívnou tabuľou, či digitálnou učebnicou. Druhý kurz sa zameriava na využitie kreativity a rôznych techník, ktoré sa môžu zdať nepoužiteľné vo vyučovacom procese ale napriek tomu môžu byť efektívnym nástrojom na zvýšenie motivácie sa učiacich a tak ich nepriamo vtiahnuť do vyučovacieho procesu. Do projektu chceme zaradiť dvoch lektorov a to lektorku, ktorá má skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka a v minulosti sa zúčastnila kurzu zameraného na modernú angličtinu. Tentokrát by sa chcela zdokonaliť vo využívaní IKT technológii, pretože v súčasnosti vyučuje iba malé percento kurzov , v ktorých používa digitálnu učebnicu a interaktívnu tabuľu, ale v budúcnosti by ich chcela používať vo väčšine kurzovpre dospelýcha aj na prípravu vlastných učebných materiálov.Druhá lektorka má skúsenosti s využitím rôznych kreatívnych techník pri výučbe anglického jazyka, ktoré získala hlavne štúdiom na umeleckej škole a využila ich pri organizovaní a vyučovaní počas detského jazykového tábora. Chcela by sa zlepšiť vo využívaní kreativity a nových techník tak aby ich mohla taktiež použiť aj v kurzoch pre dospelých, ktorí chcú zažiť nový kreatívny ale súčasne aj inovatívny spôsob výučby, nakoľko časť tohto kurzu sa okrem kreatívnych techník venuje aj využitiu počítačov vo výučbe cudzích jazykov. Čo sa týka oboch lektoriek, očakávame zlepšenie ichIKT zručností, pedagogickej kreativity,multikultúrneho povedomia,a motivácie. Taktiež predpokladáme, že na svojich hodináchbudú využívať kreativitu, nápaditosť a že pritiahnu viac spokojných študentov, ktorí sú si vedomí skutočnosti, že v dnešnej spoločnosti je dôležité vedieť rozprávať niekoľkými cudzími jazykmi ale taktiež ovládať IT technológie. Dopad projektubude vo viacerých rovinách – zlepšenie renomé a modernizácia jazykovej školy ako takej, zlepšenie a plné využitie dostupnej IKT technológie v jazykovej škole, zlepšenie a sebavedomé používanie moderných technológii lektormi a zamestnancami jazykovej školy, bezproblémové a atraktívne zaradenie kreatívnych prvkov do výučby cudzích jazykov a vo významnej miere očakávame aj zlepšenie počítačovej gramotnosti našich dospelých učiacich sa a zvýšenie ich motivácie k používaniu moderných informačných technológii. Z dlhodobého hľadiska dostane naša jazyková škola možnosť zaradiť sa medzi moderné jazykové školy, ktoré ponúkajú dospelým klientom pestrú a atraktívnu ponuku jazykových kurzov zameraných na nové trendy v andragogike.
Koordinátor:Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59, Čadca
Čadca