Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európa, región - jazykom k práci
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA104-008866
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7523 €
Sumár projektu:Cieľom projektu Európa, región - jazykom k práci je zvýšiť relevantnosť neformálneho jazykového vzdelávania na dominantnej verejnej jazykovej škole v regióne tak, aby zodpovedala nárokom modernej informačnej doby, európskemu kontextu vzdelávania a pracovného trhu. Súčasné jazykové vzdelávanie kladie malý dôraz na širší, mimojazykový kontext štúdia a absolventi tak nedostávajú potrebné zručnosti a vedomosti, ktoré by im pomohli úspešne sa uplatniť na pracovnom trhu. Toto je obzvlášť potrebné v regióne s vysokou nezamestnanosťou, avšak veľkým potenciálom cestovného ruchu a priemyselnej výroby , ako aj dobrým dopravným prepojením. Cieľom projektu je aby:- vedenie a pedagogickí zamestnanci školy dokázali presne identifikovať a pomenovať tie časti vzdelávania, ktoré nekorešpondujú so skutočnými potrebami regionálneho a európskeho pracovného trhu a vzdelávania;- jazyková škola v spolupráci s regionálnymi zamestnávateľmi, samosprávou, kultúrnymi inštitúciami európskychín a inými záujmovými združeniami inovovala, metodicky pripravila a realizovala kurzy, ktoré budú obsahovo, jazykovo a komunikačne zamerané na relevantné témy v rámci regionálneho a európskeho kontextu;- sa absolventi lepšie orientovali v európskej problematike a aktívne využívali nástroje ponúkané Európskou úniou a rovnako aj jazykové certifikáty, ktoré im budú užitočné v ich profesionálnom rozvoji;Na aktivitách tohto projektu by sa zúčastnili traja pracovníci školy. Vybrané aktivity by mali napomôcť ich lepšej kvalifikácii a orientácii v problematike a v súčinnosti by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov tohto projektu. Všetci traja sa už minulosti mobilít v rámci EU zúčastnili a vedia, čo od nich možno očakávať a ako z nich vyťažiť čo najviac.Renáta Lavková, zástupkyňa riaditeľa školy, koordinátorka projektu by sa v plánovanej aktivite zdokonalila v tvorbe, plánovaní a efektívnom využívaní vzdelávacích metód.Marta Zelená, riaditeľka školy, s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výučby a riadenia výučby by sa v plánovanej aktivite zúčastnila a získala praktické skúsenosti v hodnotení kvality vzdelávania a na základe porovnania by mohla navrhnúť a vniesť nové prvky v modernej výučbe cudzích jazykov.Tibor Liptaj, pedagóg, špecialista na profesionálne vzdelávanie a jazykový lektor, by sa v plánovanej aktivite naučil lepšie navrhovať a vytvárať kurzy v rámci certifikátu CLTC, navrhnutého „firmami pre firmy“ a tak prispel k lepšej relevancii vzdelávania vzhľadom na potreby trhu a zamestnávateľov.Výsledkom vzdelávacích aktivít by bola identifikácia problémovej časti výučby, inovatívny návrh zlepšení a implementácia na nich založených metód, špeciálne navrhnutých pre takto postavené kurzy. Výsledky, naučené zručnosti a schopnosti by boli formou seminárov prezentované ostatným zamestnancom školy, ktorí by boli tiež zaangažovaní na realizácii tohto projektu. Po realizácii takto inovovaného pilotného kurzu by boli výsledky a pozitívne zlepšenia následne komunikované v regionálnej tlači a médiách.V konečnom dôsledku by zo zlepšení profitovali absolventi, ktorí by našli lepšie uplatnenie v rámci Európskej únie, Slovenska a regiónu, škola, ktorej atraktivita by sa zvýšila a dokázala by dostupným vzdelávaním stimulovať kvalitu vzdelávania, tvorbu pracovných miest a spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne.
Koordinátor:Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Poprad