Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voľnočasové aktivity pre znevýhodnenú mládež v Baku
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000541
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14066 €
Sumár projektu:Projekt občianskeho združenia SAVIO patrí na základe témy, cieľov a obsahu k projektom sociálnej inklúzie. Dlhodobo spolupracujúca NGO v Baku (Maryam), ktorá pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín, plánuje hosťovanie dvoch dobrovoľníčok zo Slovenska. Náplňou ich práce by bolo najmä sprevádzanie detí a mládeže v rámci mimoškolských aktivít, nakoľko mnoho z nich nemá podporu vo vlastných rodinách - či už psychickú, finančnú, sociálnu. Projekt má ambíciu zabezpečiť prostredníctvom prítomnosti dvoch dobrovoľníčok možnosť doučovania v niekoľkých predmetoch a v EN jazyku, organizovanie seminárov pre mládež, hier, športových a kreatívnych aktivít a prázdninových táborov, na ktoré organizácia nemá vlastné kapacity. Okrem zlepšenia školského prospechu a motivácie k učeniu medzi očakávané výsledky patrí zlepšenie všeob. rozhľadu študentov, posilnenie soc. väzieb a zmyslu pre tímovú prácu. Implementácia programu prispeje k skvalitnňovaniu života azerbajdžanskej mládeže, k rozširovaniu ich povedomia o inýchinách a EÚ. Dlhodobým prínosom je vytvorenie udržateľnej štruktúry voľnočasových aktivít na pravidelnej báze, ktorú centrum Maryam môže ďalej rozvíjať.
Koordinátor:SAVIO o.z.