Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując
Číslo projektu:2017-1-PL01-KA219-038524_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:We współczesnym świecie nauka, wiedza, posiadane umiejętności i kwalifikacje są cenioną wartością. Stąd też ważnym wydaje się zaszczepianie u dzieci chęci do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, otwarcia na świat. Proces uczenia się staje się bardziej efektywny gdy ucząca się osoba jest aktywna, zmotywowana, ma szansę na osiągnięcie sukcesu. Projekt powstał z myślą o uczniach z problemami w nauce, uczniach zdolnych oraz uczniach ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dążymy do tego, aby jak najlepiej przygotować naszych podopiecznych do życia we współczesnych warunkach. Wstąpienie Polski do UE znacznie ułatwiło dostęp do edukacji oraz dało możliwość poszerzania swoich horyzontów - pragniemy skorzystać z tych dobrodziejstw i ze szkołami państw unijnych wymieniać się doświadczeniem i zdobywać nowe umiejętności. Projekt zakłada realizowanie poniższych celów: - wspieranie rozwijania umiejętności i kompetencji kluczowych; - wymiana praktyk i dzielenie się doświadczeniem; - wyrównywanie szans edukacyjnych; - wzrost kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi komputerowych; - poszerzanie wiedzy na temat własnego regionu, państwa, UE; - rozwijanie kompetencji językowych (szczególnie w zakresie słuchania i mówienia); - kształtowanie postawy tolerancji na inne kultury, narodowości i państwa oraz dystansu do siebie; - poznawanie zasad bezpiecznego podróżowania; - rozwijanie umiejętności załatwiania niezbędnych formalności podczas podróży; - rozwijanie umiejętności posługiwania się mapami, przewodnikami turystycznymi; - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; - rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia podczas podróży. W projekcie wezmą udział 4 szkoły z państw UE - Polski, Włoch, Słowacji, Chorwacji. Podczas mobilności każde państwo będzie reprezentowane przez 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wiek uczniów 12-15 lat. Przewidziane jest, że 2/3 uczestników to uczniowie ze środowisk defaworyzowanych i mający trudności w nauce. W trakcie realizacji projektu uczestnicy przygotują prezentacje o sobie i swojej szkole; odwiedzą biura turystyczne aby zapoznać się z obowiązkami przewodników, a następnie wcielą się w ich rolę aby poprowadzić wirtualne wycieczki. Odbywając szkolenia ICT podczas mobilności zarówno uczniowie jak i nauczyciele nauczą się przygotowywać zadania on-line, gry komputerowe, strony internetowe, aplikacje mobilne, pomoce dydaktyczne. Podczas warsztatów nauczą się orientacji w terenie, jak posługiwać się mapami, poznają zasady bezpiecznego podróżowania oraz działania w sytuacjach nietypowych. Rodziny przyjmujące będą miały możliwość zapoznania się z kulturą i tradycjami swoich gości, odbędą szkolenia językowe. Metodologia obejmuje: - okres wstępny (listopad 2017- luty 2018) - główna faza projektu łącznie z mobilnościami (marzec 2018-wrzesień 2019); - podsumowanie i zakończenie projektu (październik 2019). Przewidywane rezultaty: - elektroniczna wersja mini słowniczka z podstawowymi zwrotami komunikacyjnymi oraz zasadami savoir-vivre obowiązującymi w państwach partnerskich; - poradnik w wersji elektronicznej "Poradnik bezpiecznej podróży"; - gra planszowa/on-line "Podróż po państwach UE"; - napisanie i zaśpiewanie piosenki "Nasze wspólne podróże". Oddziaływanie projektu: Po zakończeniu działań uczestnicy: - będą potrafili samodzielnie obsługiwać programy komputerowe wykorzystywane podczas realizacji projektu; - będą potrafili samodzielnie zdobywać informacje niezbędne do przygotowania artykułów, prezentacji, itp.; - będą znali zasady bezpiecznego podróżowania; - opanują podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym; - pogłębią znajomość o własnym państwie, UE i jej mieszkańcach; - zdobędą doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole, poznają innowacyjne metody nauczania (wykorzystywanie narzędzi technologicznych, metoda CLIL, organizowanie wyjazdów międzynarodowych, aktywne uczenie się). Szkoły partnerskie nabiorą wymiaru europejskiego, podniosą swoje notowania w rankingu szkół, podniosą swój prestiż. Wszystkie działania mają przynieść długoterminowe korzyści - pomogą kształtować mądrych, młodych ludzi ceniących wiedzę, pełnych tolerancji i poszanowana dla drugiego człowieka. Będą również wyzwaniem dla nauczycieli, którzy muszą podwyższać swoje kompetencje aby sprostać wyzwaniom jakie niesie z sobą szybko rozwijający się świat. Udział w projekcie pomoże budować dobre relacje w gronie pedagogicznym, kształtować pracę zespołową, współodpowiedzialność za powierzoną młodzież i szeroko rozumianą placówkę. Otwarci nauczyciele będą w stanie prowadzić uczniów do sukcesu! Wspólna nauka i podróże będą sprzyjały jednoczeniu się uczniów i dostrzeganiu korzyści wynikających z członkostwa w UE.
Koordinátor:ZS Viestova
Myjava