Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lepšia šanca získať dobrú prácu
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034939
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8416 €
Sumár projektu:ZŠ s MŠ Častá je plnoorganizovaná škola, zaradená v sieti škôl. Zabezpečuje predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie pre 324 učiacich sa. Máme mnohoročné skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých je v tomto šk. roku na našej škole 37. Naša škola je veľmi aktívna v rámci národných aj medzinárodných projektov. Má vysoko kvalifikovaných pedagógov. Je organizátorom viacerých okresných aj krajských predmetových súťaží. Napriek tomu škola dlhodobo zaznamenáva pokles matematickej a prírodovednej gramotnosti svojich žiakov. V rámci celoštátneho testovania našich žiakov obsadzuje naša škola iba priemerné až podpriemerné výsledky v tejto oblasti. Pociťujeme potrebu zatraktívniť vzdelávanie v tejto oblasti ako aj orientovať žiakov na ďalšie štúdium technických a prírodovedných odborov, ktoré sú dobrým predpokladom uplatnenia sa na trhu práce. Základné ciele projektu: - rozvíjať matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov, - zvýšiť záujem žiakov o vzdelávanie sa v technických a prírodovedných odboroch stredných škôl, - vytvoriť predpoklady pre ich ďalšie vzdelávanie, ktoré im prinesie uplatnenie na trhu práce v budúcnosti, - vylepšiť prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, - poskytnúť aj týmto žiakom dostatok možností pre rozvoj ich vzdelávacích schopností a tým pomôcť ich začleneniu do kolektívu a do spoločnosti, - zvýšiť jazykové kompetencie učiteľov ako predpoklad k skvalitneniu celoživotného vzdelávania, - zvýšiť manažérske a jazykové kompetencie riadiacich pracovníkov školy, - zvýšiť metodické kompetencie učiteľov prírodovedných predmetov - implementovať nové metodické postupy pre zvyšovanie motivácie žiakov k technickému a prírodovednému vzdelávani a zvyšovať efektivitu vyučovacieho procesu, - podporiť osobnostný rast pracovníkov školy, - pokračovať v eTwinning projektoch, - realizácia nového projektu KA2. Účastníci projektu a hlavné aktivity projektu: 2 účastníci štruktúrovaných kurzov: 1 manažér školy - pracuje ako špeciálny pedagóg, učiteľka pre primárne vzdelávanie a riaditeľka školy. Absolvuje kurz Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies, aby mohla profesionálne pomáhať žiakom v ich rozvoji správnymi motivačnými technikami a pozitívne ovplyvňovať svoj pracovný tým stimuláciou tímovej práce, využitím nadobudnutých zručností pri riešení konfliktov a zvládaní stresu ako aj využitím techník zameraných proti "vyhoreniu". 1 učiteľka pre primárne vzdelávanie a učiteľka anglického jazyka a výchovná poradkyňa zároveň - pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou. Vyučuje anglický jazyk na 1. a2. stupni a matematiku a finančnú gramotnosť v 5. ročníku. Špecializuje sa využívanie IKT vo vyučovaní. Bola členkou monitorovacieho tímu národného projektu Podpora polytechnického vzdelávania. Absolvuje kurz Satisfying School: positive environments and new technologies, ktorý jej pomôže nájsť nové spôsoby, ako motivovať žiakov v oblasti prírodovednej a technickej oblasti a finančnej gramotnosti a ich ďalšieho odborného vzdelávania na stredných školách. 2 účastníci hospitácií: 1 učiteľka pre predprimárne vzdelávanie - pedagogický zamestnanec materskej školy s 1. atestáciou.Vo svojej práci uplatňuje IKT primerane k veku, využíva formu zážitkového učenia, zameriava sa na priblíženie živej i neživej prírody deťom formou pokusov a pozorovania. 1 učiteľka pre primárne vzdelávanie - samostatný pedagogický pracovník - špecializovala sa v rozvoji komunikačných zručností vo vzťahu k marginalizovaným komunitám. Žiaci z takýchto komunít sú jednou z cieľových skupín nášho projektu ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci s potenciálom vzdelávať sa v oblasti technického smeru. Tieto účastníčky absolvujú hospitácie na Univerzitnej základnej a materskej škole pri ČVUT. Táto aktivita by im mala pomôcť získať zručnosti rozvíjať u detí záujem o prírodovedné a technické odbory. Predpokladaný dopad projektu: 1. Na účastníkov - podpora ich profesionálneho a osobnostného rastu vo vzťahu k plneniu cieľov projektu, - odhalenie príčin a využitie účinných metód v predchádzaní profesionálnemu vyhoreniu. 2. Na inštitúciu - získanie kreditu kvalitnej inštitúcie vo vzťahu k prírodovednému a technickému vzdelávaniu žiakov eliminovaním dlhodobo slabších výsledkov žiakov a rozvojom finančnej gramotnosti žiakov. 3. Na žiakov - rozvoj finančnej gramotnosti, zlepšenie vzťahu k prírodovednému a technickému vzdelávaniu sa a ďalšej profesionálnej orientácii na tieto odbory s cieľom zabezpečiť ich lepšie uplatnenie na trhu práce. Dlhodobý prínos projektu: Naplnenie cieľov európskeho plánu rozvoja: - zvýšenie záujmu žiakov o štúdium technických a prírodovedných odborov, čo by im malo zabezpečiť lepšiu možnosť sa kvalifikovane uplatniť na trhu práce,. - rozvoj finančnej gramotnosti žiakov, - rozvoj schopnosti žiakov učiť sa, - osobnostný a profesionálny rast pedagogických pracovníkov.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Častá
Častá